Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hà

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA

 LUẬN ÁN TIẾN SĨ

  

Tên đề tài: “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”.

Mã số: 62.14.10.07. Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học

Nghiên cứu sinh:    Nguyễn Thị Hà

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đinh Quang Báo

                           2. TS. Trần Quý Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

  

Những kết luận mới của luận án:

     - Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về cơ sở lý luận của việc xây dựng quy trình rèn luyện cho SV khoa Sinh học các trường ĐHSP kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa.

     - Xây dựng được quy trình rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa góp phần đổi mới rèn luyện nghiệp vụ trong giảng dạy phương pháp dạy học bộ môn.

     - Xây dựng được một số bài tập rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa thông qua các học phần phương pháp dạy học Sinh học.

 

Cán bộ hướng dẫn 1

 

 

  

GS.TS. Đinh Quang Báo

Cán bộ hướng dẫn 2

 

 

  

TS. Trần Quý Thắng

Nghiên cứu sinh

 

  

 

Nguyễn Thị Hà

 


 

 SUMMARY INFORMATION OF THESIS’S NEW CONCLUSIONS

  

Thesis’s topic: "Train the students self-organization skills students study textbooks for the teaching of biology in high school."

Code: 62.14.10.07.       Specialized: theory and PPDH subject Biology

Post-graduate student     : Nguyen Thi Ha

Supervisor:                   : 1. Prof. PhD. Dinh Quang Bao

                                    2. PhD. Tran Quy Thang

Training place : The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

New conclusions of thesis:

     - This is the first systematic study of the theoretical basis of the construction of the training process for Department of Biology Teachers' Training University students self-organization skills students study textbooks.

     - Develop training process for students organizational skills to students self-study textbooks contribute to business innovation training in teaching methods of teaching the subject.

     - Construction of a number of training exercises for students self-organization skills students study textbooks through school teaching Biology.

 

            Supervisor                                                    Post-graduate student

 

 

  

Prof. PhD. Dinh Quang Bao                                Nguyen Thi Ha

PhD. Tran Quy Thang

 

Tin khác