Những kết luận mới của luận án Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng lập ý cho học sinh trung học phổ thông ở loại bài nghị luận xã hội

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án "Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng lập ý cho học sinh trung học phổ thông ở loại bài nghị luận xã hội". Tác giả luận án: Nguyễn Thị Thu Thủy

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

  

Tên luận án: Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng lập ý cho học sinh trung học phổ thông ở loại bài nghị luận xã hội

Mã số: 62 14 1004. Thuộc chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn – tiếng Việt.

Tác giả luận án: Nguyễn Thị Thu Thủy

Người hướng dẫn khoa học:     1. PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng

                                              2. PGS.TS Đỗ Ngọc Thống

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 

Những kết luận mới của luận án:

     - Lập ý là quá trình người viết xác định trọng tâm của vấn đề, tìm các ý lớn nhỏ và sắp xếp chúng theo một trật tự lôgic đảm bảo sức thuyết phục. Nội dung dạy học kỹ năng lập ý và  kĩ năng lập ý của  học sinh trung học phổ thông ở loại bài nghị luận xã hội còn nhiều hạn chế.

     - Bài tập rèn luyện kĩ năng lập ý cho bài văn nghị luận xã hội được triển khai theo hai nhóm tương ứng với hai kiểu bài cụ thể: nghị luận về một tư tưởng, đạo lí; nghị luận về một hiện tượng đời sống. Mỗi nhóm xây dựng ba loại bài tập: bài tập rèn luyện kĩ năng xác định trọng tâm của vấn đề; bài tập rèn luyện kĩ năng tìm ý; bài tập rèn luyện kĩ năng sắp xếp ý. Mỗi loại xây dựng ba dạng bài tập: bài tập nhận diện, bài tập tạo lập và bài tập đánh giá, sửa chữa. Hệ thống bài tập cần được vận dụng trong dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội, dạy học lí thuyết và thực hành về kĩ năng lập ý cho bài văn nghị luận xã hội ở trung học phổ thông.

     - Kết quả thực nghiệm bước đầu đã khẳng định tính khả thi của hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng lập ý cho bài văn nghị luận xã hội.

Những kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn nói chung, phần Làm văn ở THPT nói riêng, đồng thời góp phần cải tiến việc biên soạn các bài tập, tài liệu tham khảo về kĩ năng làm văn nghị luận xã hội cho giáo viên và học sinh trung học phổ thông hiện nay.

                    

    Người hướng dẫn khoa học                      Nghiên cứu sinh

 

 

  1. PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng                                           

  2. PGS.TS Đỗ Ngọc Thống                        Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

 


BRIEFS ON NEW FINDINGS OF PHD THESIS

 

Dissertation title: A set of outlining exercises for social discourse writing at high school

Code: 62 14 1004. Major: Theories and methodologies of Literature and language

Author: Nguyen Thi Thu Thuy

Instructors:    Associate Prof. PhD Nguyen Thuy Hong

Associate Prof. PhD Do Ngoc Thong

Training institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

New findings of the dissertation:

- Outlining is defined as the process where the writer determines the focus of his/her writing, brainstorming and arranging ideas in a logical and persuasive manner. There have been some limitations in both teaching and learning the skill at high school social discourse writings.

- The set of outlining exercises for argumentative essays has been catergorised into two groups, corresponding to two kinds of essays (ideological and about a social phenonmenon). Each group contains three types of exercises: analysing the question to define the focus, brainstorming and grouping ideas. Each type will consist of three sub-types: recognising, developing skills and error correction. This set of exercises is recommended to be integrated into reading comprehension, theories and practice of outlining for social discourse writing at high schools.

- The piloted experiment with its satisfactory outcomes has enhanced the feasibility of the set of exercises in practice.

- The dissertation outcomes shall boost the teaching quality in general, the subject of composition writing at high schools in particular. It simultaneously contributes to improve the design of exercises, references in argumentative skills for current high school teachers and students.

           Instructors:                                                   Author:

 

 

1. Associate Prof. PhD. Nguyen Thuy Hong

2. Associate Prof. PhD Do Ngoc Thong                       Nguyen Thi Thu Thuy

   

  

Người gửi tin: Lương Thị Thu Hằng - Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng

Tin khác