Những kết luận mới của Luận án "Dạy đọc cho trẻ khó khăn về đọc dựa trên vật liệu lời nói của trẻ"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Tiến sĩ "Dạy đọc cho trẻ khó khăn về đọc dựa trên vật liệu lời nói của trẻ". Nghiên cứu sinh: Bùi Thế Hợp

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: DẠY ĐỌC CHO TRẺ KHÓ KHĂN VỀ ĐỌC DỰA TRÊN VẬT LIỆU LỜI NÓI CỦA TRẺ

Mã số - Chuyên ngành:    62 14 01 01 – Lí luận và lịch sử giáo dục

Nghiên cứu sinh: Bùi Thế Hợp

Người hướng dẫn: 1) TS. Hoàng Cao Cương; 2) PGS. TS. Nguyễn Đức Minh

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

    

Những kết luận mới của luận án:

1. Đã thiết kế được một bộ công cụ nhận diện khó khăn về đọc ở học sinh tiểu học. Bộ công cụ gồm 70 items cho 6 miền đo và đã được đánh giá về độ tin cậy và độ hiệu lực.

2. Khảo sát 223 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 với bộ công cụ này cho thấy tỉ lệ trẻ khó khăn về đọc chiếm khoảng từ 3 % đến 4%. So với học sinh không có khó khăn về đọc, học sinh có khó khăn loại này không thua kém nhiều về khả năng đọc chữ cái và chữ số. Còn về khả năng đọc trơn từ rời, đọc trôi chảy văn bản và nghe-viết thì các em thực sự gặp rất nhiều khó khăn.

3. Trong thực tế, nhiều biện pháp dạy học – giáo dục khác nhau đã từng được áp dụng cho nhóm học sinh có khó khăn về đọc. Tuy nhiên, hiệu quả chưa được như mong đợi. Trong cách nhìn hệ thống về các biện pháp khắc phục, đã xuất hiện những bế tắc nhất định.

4. Luận án đã trình ra một tiếp cận mới cho khắc phục khó khăn về đọc đối với học sinh tiểu học. Theo giải pháp này, chính lời nói bộc phát và trực tiếp của đứa trẻ được tận dụng như là vật liệu dạy trẻ đọc. Quy trình dạy đọc cho trẻ trải qua các bước chính: 1) Hiểu và nói tự nhiên; 2) Viết và đọc; 3) Phân tích; và 4) Tổng hợp.

5. 5 trường hợp trẻ khó khăn về đọc đã được lựa ra để tiến hành thực nghiệm sư phạm theo hướng này. Kết quả cho thấy cả 5 trường hợp đều đã đạt được những tiến bộ đáng kể về khả năng đọc, đồng thời cũng đáp ứng một cách tích cực, hợp tác và có tương tác tốt với người dạy.

 

Hà Nội, ngày 15  tháng  3 năm 2012

   Người hướng dẫn                                               Nghiên cứu sinh

 

TS. Hoàng Cao Cương;

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh                                    Bùi Thế Hợp

 


 

   

THE FINDINGS AND CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS

 

Thesis subject: Teaching reading for children with reading difficulty / dyslexia based on their own speech.

 

Speciality:              Theory and History of Education

Code:                    62 14 01 01

Ph.D Candidate:    Bui The Hop

Supervisors:          1) Ph. D. Hoang Cao Cuong

                            2) As. prof. Ph.D. Nguyen Duc Minh

Academic Institute: The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

The findings and conclusions have been pointed out as the followings:

1. A test for identifying children with reading difficulty at primary school of Vietnam has been developed. It covers 70 items on 6 subscales with the reliability and validity checked.

2. A survey using the test on a target group of 223 Vietnamese students grade 1 to 4 showed that the prevalence of reading difficulty was around 3% to 4%. In comparison to students without reading difficulty, the students with dyslexia were not too weak at reading letters and digits but really poor at reading aloud separate words and passages as well as listening – writing tasks.

3. There are many educational measures implemented in the schools for helping these children to overcome the difficulty. However, they seem to be ineffective. 

4. A new teaching reading methodology has been developed in the thesis. Of that, the children’s individual speech themselves are used as materials for teaching reading. The procedure of this methodology involves 4 steps: 1) Understanding and natural speaking; 2) Writing and Reading; 3) Analyzing; and 4) Synthesizing.

5. The methodology has been piloted on 5 cases of children with reading difficulties. It is shown that all of them have got significantly progress on reading speed and accuracy and interacted positively with tutor in that way.

 

Hanoi, March 15th 2012

Ph.D Candidate

Bui The Hop  

  

Người gửi tin: Đinh Văn Thái

Tin khác