Những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”. Nghiên cứu sinh: Lê Thị Tâm

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

   

Tên đề tài: “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”.

Mã số: 62.14.10.07. Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học.

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Tâm

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

                                 2. TS. Trần Quý Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

  

Những kết luận mới của luận án:

     - Xác định căn cứ khoa học của việc xây dựng Phần mềm dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông) như đề xuất được 7 nguyên tắc và 3 giai đoạn trong quy trình xây dựng phần mềm dạy học vừa góp phần hoàn thiện lí luận dạy học Sinh học theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện, vừa làm cơ sở cho việc sử dụng PMDH Sinh học 10 có hiệu quả.

     - Sản phẩm Phần mềm dạy học Sinh học 10 đã xây dựng và kiểm tra giá trị khoa học là mẫu ví dụ về xây dựng phần mềm dạy học cho các môn học khác, đồng thời là tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp để xây dựng phần mềm dạy học Sinh học và sử dụng nó nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.

     - Xác định biện pháp sử dụng phần mềm dạy học Sinh học 10 để tổ chức hoạt động học tập của học sinh theo hướng tích cực hoá trong mỗi khâu của quá trình dạy học, trong mỗi loại kiến thức ở mỗi khâu ; tổ chức tự học, tự kiểm tra đánh giá. Đặc biệt đã đề xuất được quy trình sử dụng phần mềm dạy học trong dạy học các kiến thức cụ thể của Sinh học 10.

                                                Hà Nội, ngày 28  tháng 09 năm 2012

                 

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Đức Thành   Nghiên cứu sinh

          

Cán bộ hướng dẫn 2: TS. Trần Quý Thắng                  Lê Thị Tâm

 


 

  

A SUMMARY OF THE NEW FINDINGS

IN THE DOCTORAL THESIS

Topic: “Using instructional soft ware in learning activities for improving efficiency in teaching Biology grade 10 in high schools”.

Code: 62.14.10.07

Major:  Theories and Methods of Teaching Biology

PhD student: Le Thi Tam

Supervisors:

1. Assoc. Prof., Ph.D., Nguyen Duc Thanh

2. Ph.D., Tran Quy Thang

Training institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

The new findings of the thesis:

- Pointing out scientific bases of building biology grade 10  instructional software such as proposing 7 principles and 3 stages in the process of building instructional software which helps complete theory of biology teaching by integrated mass media communications and provides the basis for better use of biology grade 10 instructional software.

- Biology grade 10 was built and tested its scientific value. It is an example for the building of instructional software for other subjects and serves as reference material for colleagues to build and use Biology instructional software for better teaching in schools.

- Determining how to use the software to organize students’ learning activities with a trend to intensify each phase and its contents of teaching process, organize self-study activities and self-assessment and especially proposing the process of using the software in teaching specific contents of biology grade 10.

                                   Hanoi, 28th September, 2012

 

 

                   Supervisors:                                            PhD student

1. Assoc. Prof., Ph.D., Nguyen Duc Thanh

2. Ph.D., Tran Quy Thang                                                Le Thi Tam

 

Tin khác