Những kết luận mới của Luận án "Dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo tiếp cận cá nhân để học hòa nhập"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ "Dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo tiếp cận cá nhân để học hòa nhập". Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Mỹ Phương

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

     

Tên đề tài: DẠY HỌC TRẺ KHIẾM THÍNH TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN CÁ  NHÂN ĐỂ HỌC HÒA NHẬP

Mã số - Chuyên ngành:    62 14 0101 – Lí luận và lịch sử giáo dục

Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Mỹ Phương

Người hướng dẫn: 1) PGS. TS. Lê Văn Tạc

2) PGS. TS. Vũ Trọng Rỹ

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

 

Những kết luận mới của luận án:

     1. Khẳng định vận dụng tiếp cận giáo dục cá nhân bao gồm thực hiện các giờ dạy cá nhân nhằm phát triển giao tiếp và hiểu ngôn ngữ, các tiết dạy cá nhân trước và sau bài học hòa nhập đảm bảo cho trẻ khiếm thính có thể học, học tập có kết quả trong môi trường giáo dục hòa nhập.

     2. Góp phần làm phong phú cơ sở lí luận về dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo tiếp cận cá nhân để học hòa nhập, đưa ra các luận điểm về dạy học trẻ khiếm thính theo tiếp cận các nhân, dạy học hòa nhập cần xác định phương thức giao tiếp phù hợp với trẻ khiếm thính. Các bài học hòa nhập, tiết dạy cá nhân cần căn cứ vào kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ khiếm thính

     3. Phát hiện những bất cập trong dạy trẻ khiếm thính học hòa nhập: về quy trình dạy học, phương thức giao tiếp, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học hòa nhập, đề xuất phương hướng khắc phục.

     4. Thiết quy trình dạy học hòa  nhập cho trẻ khiếm thính theo tiếp cận cá nhân được thể hiện qua các mẫu thiết kế bài dạy học hòa nhập trên lớp, dạy tiết học cá nhân cho trẻ khiếm thính trên cơ sở kế hoạch giáo dục cá nhân, các mẫu thiết kế dạy học trẻ khiếm thính trong bài học hòa nhập lớp 2, phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu với các công cụ đánh giá trước và sau bài học, nâng cao năng lực khắc phục khó khăn cho trẻ khiếm thính.

     5. Thực nghiệm sư phạm đã khẳng định tính khả thi của quy trình dạy học trẻ khiếm thính theo tiếp cận cá nhân qua nghiên cứu ba trường hợp điển hình với các bài học được thiết kế phù hợp với từng trẻ theo kế hoạch giáo dục cá nhân. Qua khảo sát kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy với phương thức dạy học này không ảnh hưởng đến chất lượng dạy học trong lớp hòa nhập.

  

 

Người hướng dẫn

 

 

 

TS. Lê Văn Tạc; PGS.TS.Vũ Trọng Rỹ

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Đặng Thị Mỹ Phương

 

 


 

NEW FINDINGS AND CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS

 

Thesis subject: TEACHING CHILDREN WITH HEARING LOSS  BASED ON INDIVIDUAL  APPROACHING FOR INCLUSIVE PRIMARY SCHOOL

Speciality:                       Theory and History of Education

Code:                              62 14 0101

Doctoral Candidate:         DANG THI MY PHUONG

Supervisors:          1) Ass. Prof. Ph.D. Le Van Tac

                               2) Ass. Prof. Ph.D. Vu Trong Ry

Academic Institue: The Vietnam Institute of Educational Sciences

The new findings and conclusions have been pointed out as the followings:

1. Affirm the using individual approach teaching consist of individual lesson aiming to develop communication, comprehensive language, individuakl lesson before and after inlusive lessons do the children with hearing loss succesful gain knowledge and skills in inclusive setting.

2. To contributes to enrich the theoretical basis for teaching children with hearing loss in primary school based on personal approach to learn integration, given the arguments for teaching deaf children based on personal access; inclusive teaching have to consider the communication modes of the child. Teaching inclusive lessons, individual lessons should be based individualized education plan .

3. Finding the shortages in teaching children with hearing loss to learn inclusive: the process of teaching, communication methods, facilities for teaching, countermeasure proposals.

4. Design procedure for teaching children with hearing loss to inclusion based on personal approach is showed in the lesson models in class and based on the personal education plan. Give the designing of teaching children in lessons for grade 2, teaching reading skills, word and sentence learning with the assessment before and after lesson, enhance the children ability and reduce the difficulties for them.

5. Actual education has confirmed the feasibility of the process of teaching children with hearing loss  based on personal approach by studying three typical cases with appropriate lessons for each child. The survey results also show that this method does not affect the quality of teaching in the general classes

  

 

Instructor 1: Ass. Prof. Ph.D. Le Van Tac   

 

Instructor 2: Ass. Prof. Ph.D. Vu Trong Ry

PhD student

 

 

Đang Thi My Phuong

Tin khác