Những kết luận mới của Luận án Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin về những kết luận mới của Luận án "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm". Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Hải

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN

                             

     Tên đề tài: Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm.

     Mã số - Chuyên ngành: 62 14 01 02 - Lý luận và lịch sử giáo dục

     Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Hải

     Người hướng dẫn: 1- PGS. TS Vũ Trọng Rỹ. 

                                2- PGS. TS. Nguyễn Dục Quang

    Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

               

Những kết luận mới của luận án

    

     1. Qua nghiên cứu lý luận đã khẳng định được rằng, tổ chức có hiệu quả quá trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên là yếu tố cơ bản nhất bảo đảm chất lượng đào tạo của nhà trường sư phạm, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên có đạo đức, lối sống mẫu mực, có trình độ chuyên môn cao và có tay nghề giỏi cho xã hội.

     2. Trong các con đường sử dụng để giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học thì hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm là con đường có những khả năng hết sức to lớn. Với vị trí là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, thực hành nghiệp vụ sư phạm tạo ra những điều kiện thuận lợi để sinh viên có sự nhận thức sâu sắc về các giá trị nghề nghiệp, được trải nghiệm về các giá trị nghề nghiệp và vận dụng chúng vào việc giải quyết các tình huống đa dạng của thực tiễn giáo dục tiểu học.

     3. Việc khảo cứu từ thực tiễn cho thấy, giáo dục giá trị nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên ở nước ta chưa được định hướng như một quá trình giáo dục trọn vẹn, chưa được tổ chức một cách có kế hoạch. Trong nhà trường sư phạm, giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên mới chỉ được kết hợp phần nào trong các hoạt động dạy học, giáo dục, mà chưa được tổ chức theo một chương trình cụ thể. Vì thế, sự hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên ngành giáo dục tiểu học còn thiếu đi tính vững chắc, dễ bị biến đổi trước những tác động đa dạng của cuộc sống.

     4. Từ kết quả nghiên cứu đã cho phép kết luận, việc tổ chức giáo dục giá trị nghề nghiệp theo một quy trình được tích hợp trong quy trình tổ chức hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm là có tính khả thi, hợp lý và có hiệu quả cao.

 

      Người hướng dẫn                                                         Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

PGS. TS. Vũ Trọng Rỹ; PGS. TS. Nguyễn Dục Quang     Nguyễn Hoàng Hải

 


BRIEF INFORMATION OF THESIS’S NEW CONCLUSIONS

 

     Thesis’s topic: Education of career value for students major in primary education through practices of teaching

     Code - specialist: 62 14 01 02 - Theory and education history

     Post-graduate student: Nguyen Hoang Hai

     Supervisor: 1. Ass. Prof., PhD. Vu Trong Ry   2. Ass. Prof., PhD. Nguyen Duc Quang

     Training place : The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

New conclusions of thesis:

     1. Through theoretical study, it affirmed that effective organization of education of career value for students is a key factor to ensure the training quality of a teaching school, contributing to build a teaching staff with pattern moral and lifestyle, high qualification and great skill for society.

     2. Among ways to educate career value for students major in primary education, teaching practice is considerably important. As a connection of theory and reality, teaching practice facilitates students to be deeply aware of career value, experience career values and apply them in various contexts of real primary education.

     3. Practical study shows that education of career value in teacher training in Vietnam has not been oriented as a comprehensive educational process and properly organized. In teaching school, education of career value has solely partly linked with teaching activities, has not organized in a specific program. Hence, establishment of career orientation of student major in primary education lacks stability an easily to change for life variety.

     4. Through research outcomes, it can be concluded that building education of career value by a process integrated in teaching practice process is feasible and highly effective.

 

Supervisor                                                                Post-graduate student

 

 

 

 

Ass. Prof., PhD. Vu Trong Ry                                       Nguyen Hoang Hai

 

Ass. Prof., PhD. Nguyen Duc Quang

 

Tin khác