Những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay".

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay". Nghiên cứu sinh: Lâm Thị Sang

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA
LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
Chuyên ngành: Tâm lý học - Mã số: 62 31 85 05
Nghiên cứu sinh: Lâm Thị Sang
Người hướng dẫn: 1.GS.TS Nguyễn Ngọc Phú; 2.PGS.TS Lê Vân Anh
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án:
- Đây có thể xem như một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên về định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
- ĐHGT của các em cơ bản là phù hợp với thang giá trị chung của xã hội nhưng bên cạnh đó vẫn còn những bất cập so với các giá trị mong muốn của xã hội.
- ĐHGT chung: chủ yếu HS THPT Đồng bằng sông Cửu Long hướng vào các giá trị thuộc về cá nhân, chưa tạo được mối quan hệ hài hòa giữa “cái tôi” với cái “chúng ta”, chưa chuẩn bị nhiều về kiến thức, những kỹ năng quan trọng và một số phẩm chất tâm lý cần thiết cho hội nhập. Vẫn còn một bộ phận HSTHPT của khu vực e ngại sự thay đổi, chưa thật tự tin trước yêu cầu đổi mới và hội nhập.
- Luận án đã phát hiện được các nét chính về thực trạng, ĐHGT nhân cách, ĐHGT nghề nghiệp của HS THPT đồng bằng sông Cửu Long được biểu hiện qua 3 chỉ số: nhận thức, thái độ, hành vi. ĐHGT của HS THPT đồng bằng sông Cửu Long có sự khác biệt nhất định khi so sánh theo địa dư, theo khối lớp, dân tộc.
- ĐHGT của HS THPT ĐBSCL chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: giáo dục, hoạt động xã hội, giao tiếp, tự ý thức…Trong đó, yếu tố giáo dục có ảnh hưởng mạnh nhất
- Những kết nghiên cứu góp phần phác họa các nét cơ bản về đặc điểm tâm lý, nhân cách của HS THPT đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả này có ý nghĩa thiết thực đối với việc tìm hiểu, quản lý và xây dựng các giải pháp giáo dục học sinh THPT nói chung, HS THPT của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

 
BRIEF SUMMARY OF PHD THESIS

Title: THE VALUE ORIENTATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE MEKONG DELTA IN THE CURRENT STAGE
Major: Specialist Psychology
Code: 62 31 85 05
PhD student: Lam Thi Sang
Scientific advisor: Prof. PhD. Nguyen Ngoc Phu; Ass Prof.D.PhD. Le Van Anh
Training institutions: Vietnam Education and Science Institute

The thesis’ new conclusions:
- This can be considered as one of the first studies on the value orientation for high school students in the Mekong Delta region.
- Their value orientation is consistent with the basic scale values ​​of society, however, there are still shortcomings compared to the society’s expected values ​.
- General value orientation: Most of high school students in the Mekong Delta River tend to have their individual values, their harmonious relationship between the "ego-I" and the "we-our" has not been created, they also have not been well prepared in term of knowledge, important skills and necessary psychological qualities that need for the integration process. In that region, it still exists a number of high school students who show their reluctant attitude to the change and are not truly to believe in the innovation and integration’s requirements.
- The thesis found the key features of the current situation, value-oriented personality, career oriented value for high school students in the Mekong Delta River which is manifested by three indicators: awareness, attitude and behavior. The value orientation of high school students in the Mekong Delta River has distinct difference when compared by geography, grade and ethnicities.
- The value orientation for high school students at the Mekong Delta River has been influenced by several factors such as education, social activities, communication, self-consciousness among them, the education has its most powerful influence.
- The research’s findings contribute to outline the basics of students’ psychological characteristics, personality of high school students in the Mekong Delta River. In the context of the current integration process, these results brought a very practical significance to the fact of understanding, managing and building education’s solution for high school students in general, and for high school students in the Mekong Delta River in particular.

 

Tin khác