Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Giang

THÔNG TIN TÓM TẮT 
NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN


Tên đề tài: “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”
Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục
Mã số: 62 14 01 02
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Lê - TS. Đỗ Thị Bích Loan
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án:
- Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong đào tạo nghiệp vụ sư phạm thông qua hệ thống khái niệm cơ bản; mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật; cấu trúc của kỹ năng dạy thực hành kỹ thuật, kiểm tra và đánh giá kỹ năng dạy thực hành;
- Phát hiện, đánh giá, lý giải thực trạng và tìm ra nguyên nhân của thực trạng phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở các trường đại học sư phạm kỹ thuật của Việt Nam;
- Đề xuất các biện pháp cụ thể về hoàn thiện mục tiêu và nội dung phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật; đa dạng hóa phương pháp và hình thức phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật; đổi mới kiểm tra và đánh giá kỹ năng dạy thực hành của sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật; từ đó nâng cao chất lượng kỹ năng dạy thực hành của sinh viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

 


SUMMARY INFORMATION NEW FINDINGS OF THE THESISTopic: “Developing practical teaching skills for students of University of Technical Education”

Major: Theory and History of Education Code: 62 14 01 02
PhD student: Nguyen Truong Giang
Supervisor: Ass. Professor, Dr. Nguyen Van Le - Dr. Do Thi Bich Loan
Training school: The Vietnam Institute of Educational Sciences

New findings of the Thesis :
- Clarify theoretical background of the development of practical teaching skills for students of University of Technical Education during pedagogic professional training based on basic concept system; objective, content, method, form of development of practical teaching skills for students of University of Technical Education; structure of teaching skill of technical practice, test and evaluation of pratical teaching skills;
- Detect, evaluate, and explain the real situation and find out causes of the situation of development of practical teaching skills for students of University of Technical Education in pedagogic professional training in Universities of Technical Education nationwide;
- Propose specific measures to attain the objective and content of development of practical teaching skills for students of University of Technical Education; diversify methods and forms of development of practical teaching skills for students of University of Technical Education; improve test and evaluation of practical teaching skills for students of University of Technical Education; then enhance the quality of practical teaching skills for students.

Tin khác