Thông tin về luận án "Quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng ở các trường cao đẳng xây dựng"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin về luận án "Quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng ở các trường cao đẳng xây dựng", Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Đào Việt Hà

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

Tên đề tài: Quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng ở các trường cao đẳng xây dựng.
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường; TS. Phan Chính Thức
Nghiên cứu sinh: Đào Việt Hà
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 01 14

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Về lý luận: Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước, tác giả đã tổng quan nghiên cứu vấn đề về đào tạo theo năng lực thực hiện và quản lý đào tạo nghề. Qua nghiên cứu lý luận về đào tạo theo năng lực thực hiện và các mô hình quản lý đào tạo nghề, tác giả đã xây dựng khung lý thuyết về quản lý đào tạo nghề theo năng lực thực hiện trên cơ sở mô hình CIPO với các nội dung quản lý chủ yếu là: quản lý đầu vào, quản lý quá trình và quản lý đầu ra của quá trình đào tạo có quan tâm đến những yếu tố tác động của bối cảnh.
2. Về thực tiễn: Luận án giới thiệu khái quát mạng lưới các trường cao đẳng xây dựng và các lĩnh vực nghề đào tạo. Tác giả đã tiến hành điều tra khảo sát thực tế về thực trạng công tác quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng với bốn nhóm nội dung: quản lý đầu vào (tuyển sinh, chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học); quản lý quá trình (quá trình dạy học và đánh giá kết quả dạy học); quản lý đầu ra (đánh giá kết quả đầu ra; công tác cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; thông tin đầu ra) dưới tác động của bối cảnh (chính sách, cập nhật tiến bộ KHCN, hội nhập quốc tế…) tới các  CSĐT. Ngoài ra, tác giả khảo sát tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng về thực trạng sử dụng lao động kỹ thuật xây dựng, đánh giá chất lượng đào tạo, đánh giá mối quan hệ với cơ sở đào tạo. Cùng với định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2020 và trên cơ sở ba nguyên tắc: tính đồng bộ, tính thực tiễn, tính khả thi, tác giả đã đề xuất một hệ thống 6 giải phải quản lý nhằm quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng. Kết quả lấy ý kiến chuyên gia về 6 giải pháp và thử nghiệm 2 giải pháp đã chứng minh được tính thực tiễn, tính khả thi và giả thuyết khoa học đã đề ra.

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2014

                                        Cán bộ hướng dẫn                                       Nghiên cứu sinh

              GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường / TS. Phan Chính Thức           Đào Việt Hà


SUMMARY INFORMATION SHEET OF THESIS

Title of the thesis: Management competency based training for construction engineering occupations in construction colleges
Major: Education Management      
Code: 62 14 05 14
PhD student: Dao Viet Ha
Instructor: Prof.Dr.Sc. Nguyen Minh Duong; Dr. Phan Chinh Thuc
Training institutions: The Vietnam Institute of Educational Sciences

THE NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS
1. Theoretical basis: Based on doing inner and abroad research, the writer has studied the problem of competency based training and managing vocational training. Through the theoretical studies on competency based training and the model management vocational training, the writer has developed a theoretical framework on the management of vocational training with competency based training on the basis of the model CIPO with the content of mainly management: input management, process management and output/outcome management training course that concern with the impact factors of the context.
2. Practical basis: The thesis has overviewed the network of all construction colleges and the all the fields that they are vocational training. The writer conducted a survey on the practical status of management competency based training for construction engineering occupations with four groups of content: input management (recruitment, curriculums, teachers, teaching equipment); management process (teaching process and learning outcome assessment); output/outcome management (evaluation outputs; work diplomas, certificates; information outcomes) under the influence of context (policy, updated science and technology advances, international integration, ...) to the training facilities. In addition, the writer did surveys at businesses in the construction sectors on the status of using construction techniques workers, quality assessment training, and assessing relationships with training facilities. Along with the development of human resources to the construction industry in 2020 and on the basis of three principles: uniformity, the practicality, feasibility, the writer have proposed a system with 6 solutions to manage competency based training for construction engineering occupations. With the results of experts’ opinion for 6 solutions and tested 2 solutions to improve practicality, feasibility and scientific hypotheses.

Hanoi, June 6th 2014

                                          Instructor                                               PhD student 

            Prof.Dr.Sc. Nguyen Minh Duong / Dr. Phan Chinh Thuc             Dao Viet Ha 


File đính kèm
1. Toàn văn luận án
2.
Tóm tắt luận án Tiếng Việt
3.
Tóm tắt luận án Tiếng Anh

 

 

 

Tin khác