Thông tin về luận án "Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin về luận án "Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở”, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Thuấn

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

 Tên đề tài: “Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.01.14
Nghiên cứu sinh: NGUYỄN ANH THUẤN
Người hướng dẫn: GS.TS. NGUYỄN HỮU CHÂU
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Về lí luận

- Luận án làm sáng tỏ, rõ ràng quan niệm về chất lượng quản lý, chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường Trung học cơ sở.
- Luận án đã hệ thống hóa và xây dựng cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường Trung học cơ sở.
2. Về thực tiễn
Luận án chỉ ra thực tiễn đánh giá hiệu trưởng nói chung và đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường Trung học cơ sở nói riêng. Luận án đã xây dựng và đề xuất bộ tiêu chí gồm 15 tiêu chí, 60 chỉ báo và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường Trung học cơ sở gồm 4 bước. Tính cần thiết và khả thi của bộ tiêu chí và quy trình đánh giá do Luận án đề xuất được khẳng định thông qua việc trưng cầu ý kiến đánh giá của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh và kết quả khảo nghiệm ở 201 trường Trung học cơ sở Hải Phòng và tổ chức thử nghiệm ở 8 trường Trung học cơ sở của quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

  Hà Nội, ngày     tháng 8  năm 2014

                       Cán bộ hướng dẫn                                    Nghiên cứu sinh 

 

              GS.TS. Nguyễn Hữu Châu                            Nguyễn Anh Thuấn


  INFORMATION SHEET OF THE THESIS

 Topic name: “Evaluating the quality of teaching – learning management of lower secondary school Principals”
Research Area: Education Management. Code No: 62.14.01.14
Research student: NGUYEN ANH THUAN
Scientific Supervisor: Prof. Dr. NGUYEN HUU CHAU
Training institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences
NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS
1. Theoretical Conclusions
- The thesis illustrates the conception of the quality of teaching – learning management of lower secondary school Principals.
- The thesis systematizes and forms its basis of appraisal of the quality of teaching – learning management of lower secondary school Principals.
2. Practical Conclusions
The thesis presents the reality of appraising a principal in general and the quality of teaching – learning management of lower secondary school Principals in particular. It forms and proposes a set of criterion including 15 criterions, 60 indicators and the process involving 4 steps of the appraisal of the quality of teaching – learning management of lower secondary school Principals. The necessity and feasibility of this set of criterion and the process of appraisal proposed by the thesis are affirmed by the referendum of scientists, managers, teachers, workers, students and students’ parents; the experimental results of 201 secondary schools in Hai Phong; and 8 secondary schools in Hong Bang district, Hai Phong city as well.

Hanoi, August 2014

                    Scientific Supervisor                                     Research student 

 

                Prof. Dr. NGUYEN HUU CHAU                  NGUYEN ANH THUAN

File đính kèm:
1. Toàn văn luận án
2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt
3. Tóm tắt luận án Tiếng Anh


Tin khác