Thông tin luận án "Dạy học Tâm lí học du lịch ở đại học hướng vào phát triển năng lực tự học cho sinh viên" của NCS Nguyễn Giang Nam

21/12/2017 15:22 GMT+7
Thông tin luận án "Dạy học Tâm lí học du lịch ở đại học hướng vào phát triển năng lực tự học cho sinh viên" của NCS Nguyễn Giang Nam. Chuyên ngành : Lí luận và Lịch sử giáo dục. Mã số : 9 14 01 02

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


            Tên luận án: Dạy học Tâm lí học du lịch ở đại học hướng vào phát triển năng lực tự học cho sinh viên

            Chuyên ngành : Lí luận và Lịch sử giáo dục                    Mã số : 9 14 01 02                   

            Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Giang Nam              Khoá đào tạo: 2012

            Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

                                                                                                PGS.TS. Đặng Thành Hưng

                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn

            Cơ sở đào tạo : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

            Những đóng góp mới của luận án :

- Luận án đã mô tả cụ thể các kĩ năng học tập quan trọng trong điều kiện học tập hiện đại, bao gồm: kĩ năng tiếp nhận thông tin học tập, kĩ năng ôn tập, kĩ năng tự đánh giá học tập như là những thành tố cơ bản của năng lực tự học.

- Qua điều tra thực trạng dạy học Tâm lí học du lịch, phát hiện được tuy GV và SV nhận thức rõ vai trò của Tâm lí học trong hoạt động du lịch, nhưng cũng nhận thấy còn nhiều hạn chế về nội dung và phương pháp dạy học môn học này. Một số yếu tố nội dung còn mờ nhạt như Tâm lí học lao động du lịch, Tâm lí học văn hóa du lịch, Tâm lí học hành vi du khách v.v... và nội dung tâm lí học du lịch còn quá nhiều phần đại cương. Phương pháp dạy học vẫn chủ yếu tập trung vào lí thuyết, ít trải nghiệm và giải quyết vấn đề thực tế.

- Đề xuất được 4 biện pháp dạy học Tâm lí học du lịch tập trung vào lí luận kĩ năng học tập, lí luận về tự học, trải nghiệm và thực hành tâm lí học, rèn luyện kĩ năng học tập qua nghiên cứu chuyên đề, đề tài, thực hiện các bài tập thực hành và dự án học tập.

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

            The title of the thesis: Teaching Psychology of Tourism at  higher education towards developing self-learning capacity for students

            Major : Theories và History of Education                    Code : 9 14 01 02

            Full name of Ph.D student : Nguyen Giang Nam                      Course : 2012

            Academic title, degree and name of supervisor :

                                                                                    Assoc. Prof. Ph.D. Dang Thanh Hung

                                                                                    Assoc. Prof. Ph.D. Nguyen Duc Son

            Academic institution : Vietnam Institute of Educational Sciences

            New contributions of the thesis :

- The thesis has specifically described important learning skills in modern learning conditions, including: learning information acquisition skill, reviewing skill, learning self-assessment skill as basic elements of self-learning capacity.

- Through the survey on the current status of teaching Psychology of Tourism, it is found that although teachers and students are aware of the role of psychology in tourism, there are many limitations in terms of content and method in teaching this subject. Some contents are not focused such as of Psychology of Tourism Labor, Psychology of Tourism Culture, Psychology of Tourist Behavior, etc., and the content of Psychology of Tourism is inclusive of too much general parts. Teaching methods are still focused on theory, lack of experience and actual problem solving.

- The thesis has proposed 4 measures of teaching Psychology of Tourism focusing on the theory of learning skills, the theory of self-learning, experience and practice of psychology, training learning skills through thematic researches, conducting practical exercises and learning projects.

 

  Thông tin chi tiết về luận án.

Tin khác