Thông tin luận án “ Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập trong đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 9 ” của NCS Phạm Đức Tài

19/09/2019 10:28 GMT+7
Thông tin luận án “ Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập trong đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 9 ”; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

 Tên luận án: Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập trong đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 9 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Mã số chuyên ngành: 9.14.01.11 .

Tên nghiên cứu sinh: Phạm Đức Tài      

Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Kiều, PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phương

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

- Làm rõ khái niệm năng lực, năng lực giải quyết vấn đề toán học và các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề toán học.

- Làm sáng tỏ được khái niệm đánh giá, đánh giá năng lực và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học.

- Làm rõ khái niệm về hồ sơ học tập. Chỉ ra được vai trò, tác dụng và cách phân loại hồ sơ học tập.

- Hệ thống một số nguyên tắc xây dựng và thiết lập quy trình 6 bước để xây dựng một hồ sơ học tập. Đề xuất 5 nhóm nội dung của một hồ sơ học tập môn Toán.

- Đề xuất phương pháp đánh giá việc xây dựng hồ sơ học tập môn Toán của học sinh.

- Xây dựng quy trình tổ chức đánh giá qua hồ sơ học tập, đề xuất phương pháp sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh, áp dụng đối với lớp 9.

- Đề xuất một số biện pháp dạy học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh, áp dụng đối với lớp 9.

- Xác định được thực trạng xây dựng, sử dụng hồ sơ học tập trong đánh giá kết quả học tập và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 9 trong các trường trung học cơ sở ở Việt Nam.

INFORMATION ON FINDINGS AND CONTRIBUTIONS OF THE THESIS IN TERMS OF THEORY AND PHILOSOPHY

 Thesis title: Constructing and Applying Porfolio in Evaluating 9th Graders’ Math Problem Solving Competence

Major: Mathmatics Philosophy and Teaching Methodology

Major code: 9.14.01.11

Candidate Name: Phạm Đức Tài             

Supervisors: Associate Prof., Dr. Trần Kiều, Associate Prof., Dr. Nguyễn Thị Lan Phương

Training Institution: Vietnam National Institute of Education Sciences

 

Contributions in terms of philosophy and theory, findings drawn from research results and surveys:

- Clarifying the concept of competence, mathematical problem solving competence and the elements of the competence to solve mathematical problems.

- Clarifying the concept of assessment, competence assessment and assessment of mathematical problem solving competence.

- Clarifying the concept of porfolio. Identifying the role, effect and how to classify porfolios.

- Systematizing a number of constructing principles and setting up a 6-step process to build a portfolio. Proposing 5 content groups of a Math portfolio.

- Proposing methods to assess the construction of students' math portfolios.

- Developing a process of undertaking assessment through portfolios, proposing methods to use portfolios to assess students' ability to solve math problems, applied to 9th grade.

- Proposing some teaching methods to develop students' ability to solve math problems, applied to 9th grade.

- Identifying the current situation of constructing and using portfolios in assessing learning outcomes and assessing the competence of mathematic problem solving of 9th grade students in secondary schools in Vietnam.

Tin khác