Thông tin luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long theo hướng đảm bảo chất lượng” của NCS Phan Thị Thùy Trang

23/09/2019 10:08 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long theo hướng đảm bảo chất lượng”; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long theo hướng đảm bảo chất lượng”.

Thuộc chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

 Mã số chuyên ngành: 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Phan Thị Thùy Trang           

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Lộc

TS. Phan Chính Thức 

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Về lý luận: Khoa Sư phạm Dạy nghề ở trường Cao đẳng nghề là một loại hình mới được thành lập chưa lâu ở nước ta với sứ mạng quan trọng là bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp để phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước trong tiến trình hội nhập. Vận dụng các mô hình quản lý chất lượng hiện đại vào quản lý chất lượng của Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề để nâng cao chất lượng bồi dưỡng giảng viên đáp ứng yêu cầu mới là một vấn đề bức thiết.

Về thực tiễn: Luận án cũng đã phản ánh được thực trạng quản lý bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên tại các trường cao đẳng vùng Đồng bằng Sông cửu long. Mục tiêu của đào tạo giảng viên dạy nghề là hình thành ở nhà giáo các năng lực để họ thực hiện thành công việc đào tạo người lao động đáp ứng  theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt với với yêu cầu đổi mới dạy nghề với phương pháp dạy học hiện đại, phát triển chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy nghề thì số giảng viên có khả năng dạy học tích hợp theo năng lực thực hiện không nhiều. Vì vậy, việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên theo hướng đảm bảo chất lượng là phù hợp và sát thực tiễn hiện nay.

Luận án đã đề xuất các giải  pháp quản  lý nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng theo hướng đảm bảo chất lượng nhằm tác động đến các chủ thể quản lý và các khâu của quá trình quản lý, đổi mới công tác quản lý và giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong đó có chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng vùng Đồng bằng Sông cửu long theo hướng đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng Đồng bằng Sông cửu long đến năm 2025.                                             

Research title: "Management of pedagogical professional training for vocational college teachers in the Mekong Delta in the direction of ensuring quality ".

- Major: Education Management

- Major Code:  9.14.01.14

- Full name of post-graduate student: Phan Thi Thuy Trang

The scientific instructor: Prof. Dr. Nguyen Loc

                                                  Dr. Phan Chinh Thuc

- Training institution:  The Vietnam National Institute of Educational Sciences

GENERAL INFORMATION ABOUT THE THESIS

In theory: Faculty of vocational training at vocational college is a new type that has not been established for a long time in our country with an important mission of fostering and improving teaching staffs' capacity for the vocational education system to develop human resources to meet the requirements of industrialization and modernization of the country in the integration process. Applying the modern quality management models to the quality management of pedagogical skills of vocational training to improve the quality of training teachers to meet new requirements is an urgent issue.

In practice: The thesis also reflects the reality of management of pedagogical skills training for teachers at colleges in Mekong Delta. The goal of training vocational trainers is establishing teachers' abilities to successfully carry out the training of employees to meet modern professional standards. However, in order to respond well to the requirements of vocational training innovation with modern teaching methods, developing programs, composing the textbooks and materials of vocational training, the number of lecturers with integrated teaching ability according to the performance capacity is not much. Therefore, the development of training programs and fostering the pedagogical skills for teaching staffs in the direction of ensuring quality is appropriate and close to current practice.

This thesis proposed solutions to impact on the management subjects and the stages of the management and renovation of the management and teaching of training and fostering programs, including the pedagogical fostering program for teaching staffs of the colleges in Mekong Delta in the direction of ensuring quality, contributing to improving the quality of teaching staff, meeting the demand of training human resources in the Mekong Delta to 2025 

Tin khác