Thông tin luận án “Rèn luyện cho sinh viên đại học ngành Giáo dục Mầm non kĩ năng tổ chức thí nghiệm khoa học đơn giản cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi” của NCS Lê Thị Thương Thương

03/09/2020 10:05 GMT+7
Thông tin luận án “Rèn luyện cho sinh viên đại học ngành Giáo dục Mầm non kĩ năng tổ chức thí nghiệm khoa học đơn giản cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên đề tài luận án: Rèn luyện cho sinh viên đại học ngành Giáo dục Mầm non kĩ năng tổ chức thí nghiệm khoa học đơn giản cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi.

Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục                   Mã số: 9.14.01.02

Họ tên NCS: Lê Thị Thương Thương                              Khóa đào tạo: 2013

Người hướng dẫn: TS Trần Thị Ngọc Trâm; TS Phan Thị Ngọc Anh

Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học giáo dục Việt Nam   

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đóng góp về mặt lý luận

Góp phần làm phong phú thêm lí luận về kĩ năng tổ chức thí nghiệm khoa học đơn giản cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi và rèn luyện kĩ năng này cho sinh viên đại học ngành Giáo dục Mầm non.

Làm rõ khái niệm, cấu trúc kĩ năng tổ chức thí nghiệm khoa học đơn giản cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi và tiêu chí đánh giá kĩ năng này cho sinh viên đại học ngành Giáo dục Mầm non.

2. Đóng góp về mặt thực tiễn

Phát hiện được một số vấn đề của thực trạng kĩ năng tổ chức thí nghiệm khoa học đơn giản cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi của sinh viên đại học ngành giáo dục mầm non và thực trạng rèn luyện cho sinh viên kĩ năng này.

Đề xuất được quy trình rèn luyện cho sinh viên đại học ngành giáo dục mầm non kĩ năng tổ chức thí nghiệm khoa học đơn giản cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi có tác động tích cực đến phát triển kĩ năng này ở sinh viên.

 Dissertation Topic: Training students of preschool education for skills of organizing simple science experiments for children aged 5-6

Major: Theory and History of Education                  Code: 9.14.01.02

Researcher name: Le Thi Thuong Thuong             Training course: 2013

            Research advisors: Dr Tran Thi Ngoc Tram; Dr Phan Thi Ngoc Anh

            Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Theoretical contributions

Contribute to enriching the theories of skills to organize simple scientific experiments for preschoolers aged 5 - 6 years old and training these skills for students in Preschool Education.

Clarify the concepts and the structure of these skills to organize simple scientific experiments for preschool children aged 5 - 6 years old and the criteria for evaluating these for students in Preschool Education.

2. Practical contributions

Detecting a number of problems of the current situation of skills of organizing simple scientific experiments for children aged 5-6 years old in Preschool Education and those of training activity.

Proposing the procedure of training for students of Preschool education skills to organize simple scientific experiments for children aged 5-6 years old that may have a positive impact on the development of students’ skills.

Tin khác