Thông tin luận án: “Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học” của NCS Nguyễn Thị Thanh Nga

28/08/2020 08:42 GMT+7
Thông tin luận án: “Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học” ; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH BM Văn - Tiếng Việt; Mã số: 9 14 01 11

Luận án: Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn – Tiếng Việt

Mã số : 9140111

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Nga, khóa đào tạo: 2016 - 2019

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương

                              PGS. TS. Nguyễn Thị Hạnh

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 Những đóng góp mới của luận án về học thuật, lý luận:

- Luận án đã hệ thống hóa được các thành tựu nghiên cứu về năng lực, năng lực sáng tạo, năng lực sáng tạo của học sinh phổ thông nói chung và THCS nói riêng.

- Luận án cũng đã đề xuất quan niệm về năng lực sáng tạo, năng lực sáng tạo của học sinh; đề xuất các biểu hiện năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở, năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong đọc hiểu văn bản văn học với bốn thành tố và các biểu hiện cụ thể.

- Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất được một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học. Quá trình thực nghiệm đã cho thấy tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp này trong thực tiễn.

Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần bổ sung cho những nghiên cứu lí luận về năng lực sáng tạo, năng lực sáng tạo của học sinh THCS, năng lực sáng tạo của học sinh THCS trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học.

 Thesis: Developing creative competance for junior high school students in teaching reading and reading literary texts

Specialized: Theory and methods of teaching Literature – Vietnamese

Code:9140111

Postgraduate: Nguyen Thi Thanh Nga, training course: 2016 – 2019

Instructor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Hien Luong
                 Assoc.
Prof. Dr. Nguyen Thi Hanh
Training facility: Vietnam Academy of Educational Sciences

New contributions of the thesis on scholarship and theory:

- The thesis has systematized research achievements in terms of competency, creative and creative capacity of high school students in general and junior high school in particular.

- The thesis has also proposed the concept of students' creative and creative capacities; propose the expression of creative capacity of junior high school students, the creative capacity of junior high school students in reading and understanding literary texts with four elements and specific expressions.

- On that basis, the thesis has proposed a number of pedagogical measures to develop creative capacity of students in teaching reading and understanding literary texts. The experimental process has shown the effectiveness and feasibility of these measures in practice.

The research results of the thesis have contributed to supplementing the theoretical studies on the creative, creative capacity of junior high school students, the creative capacity of junior high school students in teaching reading and reading literary texts. .

Thông tin chi tiết

Tin khác