Thông tin luận án: ”Dạy học Xác suất - Thống kê hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam" của NCS Mai Văn Thi

19/08/2020 09:29 GMT+7
Thông tin luận án: ”Dạy học Xác suất - Thống kê hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam"; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Dạy học Xác suất - Thống kê hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tên chuyên ngành :  Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán;

Mã số : 9.14.01.11

Tên nghiên cứu sinh : Mai Văn Thi, khóa: 2015

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn

1.    PGS. TS Trần Kiều

2.    TS. Phạm Văn Trạo

Tên cơ sở đào tạo : Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam.

Nội dung :

1. Nhng đóng góp của luận án

1.1. Về mặt lí luận

            - Đưa ra được quan điểm về hỗ trợ nghề nghiệp, mối quan hệ giữa hỗ trợ nghề nghiệp và phát triển năng lực nghề nghiệp đối với người học ở bậc đại học.

            - Quan niệm về dạy học hỗ trợ nghề nghiệp nói chung và dạy học Xác suất - Thống kê hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật hàng hải nói riêng qua các yếu tố cụ thể: khái niệm, cấu trúc, đặc trưng, yêu cầu và các khả năng hỗ trợ của quá trình dạy học này làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp dạy học Xác suất - Thống kê hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên hàng hải sau này.

1.2. Về mặt thực tiễn

            - Làm rõ thực trạng của việc dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên các ngành kinh tế, kĩ thuật hàng hải tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

            - Đề xuất các biện pháp sư phạm của quá trình dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên các ngành kinh tế, kĩ thuật hàng hải.

            - Các biện pháp sư phạm, các ví dụ và bài tập minh họa đã bước đầu được kiểm nghiệm và chứng tỏ tính khả thi qua thực nghiệm sư phạm, góp phần hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên các ngành kinh tế, kĩ thuật hàng hải theo hướng mà tác giả đề xuất.

2. Những điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

            Qua nghiên cứu lý luận, luận án đã tổng quan và phân tích tổng hợp được những vấn đề lí luận và thực tiễn có liên quan như: cơ sở khoa học của dạy học theo định hướng hỗ trợ nghề nghiệp cho người học ở trường đại học, mối quan hệ giữa hỗ trợ nghề nghiệp với phát triển năng lực nghề nghiệp ngành hàng hải cần chuẩn bị cho sinh viên, vai trò của môn Xác suất - Thống kê trong việc góp phần chuẩn bị cơ sở cho việc hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên ở Đại học Hàng hải Việt Nam.     

            Thông qua việc điều tra thực trạng về dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên các ngành đối với giảng viên dạy học Xác suất - Thống kê, sinh viên, cựu sinh viên, các kĩ sư đang công tác trong ngành hàng hải và các chủ doanh nghiệp, luận án đã làm rõ một số nét căn bản của tình hình dạy học Xác suất - Thống kê cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật hàng hải theo hướng hỗ trợ nghề nghiệp.  Đồng thời, thông qua việc khảo sát các ví dụ, bài tập trong các giáo trình, bài giảng môn Xác suất - Thống kê của trường Đại học Hàng hải Việt Nam, luận án đã khẳng định cần thiết phải đổi mới giáo trình, bài giảng Xác suất - Thống kê cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật hàng hải theo hướng hỗ trợ nghề nghiệp.

            Luận án đề xuất được năm biện pháp nhằm dạy học Xác suất - Thống kê cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật hàng hải ở trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo hướng hỗ trợ nghề nghiệp và một hệ thống hơn 40 ví dụ (tổng các ví dụ trong chương I và chương II) và một số bài tập áp dụng Xác suất - Thống kê vào lĩnh vực hàng hải, phù hợp với chương trình, nội dung học phần Xác suất - Thống kê và đối tượng sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật hàng hải ở trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy các biện pháp được đề xuất bước đầu có tính khả thi và thu được hiệu quả tốt.      

 

Name of the thesis: Teaching Probability - Mathematics Statistics to support career for Vietnam Maritime University's economic, technical student

Name majors:  theory and method of teaching mathematics

Code: 9.14.01.11

Fellow name: Mai Van Thi, lock: 2015.

Scientific title, academic, instructor's name :

1.    Assoc. Dr. Tran Kieu

2.    Dr. Pham Van Trao

Training Facility Name: "The Vietnam Institute of Educational Sciences"

1. The contributions of the thesis

1.1. In terms of theory

            - Giving an opinion on career support, the relationship between career support and

career capacity development for undergraduate students.

            - The concept of teaching career support in general and teaching probability statistics for career support for students in maritime economics and technology in particular as a basis for proposing methods of teaching probability probability list of career support for maritime students later.

1.2. At a practical level

            - Clarify the reality of teaching statistical probability in the direction of career support for students of maritime economics and engineering at Vietnam Maritime University.

            - Propose pedagogical measures to teach statistical probability towards career support for students in maritime economics and engineering.

            - Pedagogical measures, examples and exercises have been initially tested and proved feasible through pedagogical experiments.

2. New points from the results of research, survey of the thesis

            The results of the study, the thesis has reviewed and synthesized relevant theoretical and practical issues, such as: Scientific basis of career-oriented teaching for university students (concept, structure, purpose of career support, ...), the relationship between career support and Maritime career development needs to prepare students, the role of statistical probability subjects in contributing to preparing the basis for career support for maritime university students in Vietnam.

           Through investigating the actual situation of teaching statistical probability in the direction of career support for students of the disciplines for teachers teaching statistical probability, students, former students, engineers working in the industry Customs and business owners, the thesis has clarified some basic features of the situation of teaching statistical probabilities for students of maritime economics and engineering in the direction of supporting career. At the same time, through the survey of examples, exercises in the textbooks, lectures on statistical probability subjects of Vietnam Maritime University, the thesis has confirmed the need to renovate textbooks and lectures statistical probability for students of economics in the direction of developing professional capacity.

          The thesis proposes 5 measures to teach statistical probability to students of maritime economics and engineering at Vietnam Maritime University in the direction of career support and a system of more than 40 examples (sum of examples in chapters I and II) and some exercises to apply statistical probability to the maritime field, suitable to the program and content the statistical probability module and the subject of maritime economics and engineering at the Vietnam Maritime University. Pedagogical experiment results show that the pedagogical measures proposed initially are feasible and achieve good results.

Tin khác