Thông tin luận án “Quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội” của NCS Lê Ngọc Hoa

14/09/2020 14:16 GMT+7
Thông tin luận án “Quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số; 9 14 01 14

Tên đề tài: “Quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục           Mã số: 9 14 0114

Nghiên cứu sinh:Lê Ngọc Hoa                Khóa: 2015

Người hướng dẫn:             1. GS.TS. Trần Công Phong

                                      2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã hệ thống hóa những nghiên cứu về dạy học theo tiếp cận năng lực và quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông của các nước trên thế giới và Việt Nam. Từ đó, bổ sung, làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản, xây dựng được khung lí thuyết về quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông.

Luận án phân tích, đánh giá thực trạng dạy học theo tiếp cận năng lực và quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó đã phát hiện những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong thực tiễn quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông. Trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Luận án xây dựng hệ thống các giải pháp quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông. Các giải pháp có mối liên hệ biện chứng với nhau. Kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm các giải pháp đã chúng minh được tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp.

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần vào việc nâng cáo chất lượng giáo dục trung học phổ thông hiện nay .

 

Title:Managing competence-based teachingin high schools in Hanoi city

Major: Educational Management                            Code: 9 14 01 14

PHD candidate: Le Ngoc Hoa      Course: 2015

Supervisors:            1. Prof. Tran Cong Phong

                         2. Assoc.Prof. Nguyen Xuan Hai

Training Institute: TheVietnam National Institute of Educational Sciences

 

NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS

The thesis has systematized the research on competence-based teaching and management of competence-based teachingin high schools of countries around the world and Vietnam. From there, it has supplementing and clarifying basic theoretical issues, building up a theoretical framework for managing competence-based teaching in high schools.

The thesis has analyzed and assessed the reality of competence-basedteaching and management of competence-based teachingin high schools in Hanoi city, thereby determining successes, limitations and causes of limitations in the practice of management of competence-based teachingin high schools in Hanoi city.

The thesis has suggested a system of management solutions ofcompetence-based teaching in high schools. These solutions have dialectical connections to each other. The results of testing and experimenting solutions have proved the urgency and feasibility of the solutions.

The research results of the thesis will contribute to improving the quality of teaching and learning in high schools.

Tin khác