Thông tin luận án: “Mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hợp

21/03/2022 10:48 GMT+7
Thông tin luận án: “Mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: “Mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật

          Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

          Mã số: 914.01.02

          Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Hợp        

          Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Khánh Đức

                                                            2. TS. Trần Văn Hùng

          Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

- Tổng hợp được hệ thống cơ sở lý luận về dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật;

- Phân tích được mối liên hệ giữa dạy học và quá trình hình thành năng lực trong đào tạo giáo viên kỹ thuật;

- Đề xuất được mô hình lý thuyết về dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kỹ thuật dựa trên luận điểm của phơơng pháp tiếp cận năng lực;

- Phân tích và sáng tỏ 10 thực trạng trong dạy học ở 05 trường ĐHSPKT là cơ sở quan trọng để đê xuất các biện pháp triển khai mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kỹ thuật;

- Đề xuất được 08 biện pháp triển khai MHDH theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kỹ thuật: (1) Xác lập và biểu đạt chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên kĩ thuật; (2) Xác lập mối liên hệ của mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần PPDHCN&KNDH (CLOs) với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo GVKT (PLOs); (3) Xác lập và biểu đạt các điều kiện và tiêu chí thực hiện năng lực của GVKT trong thực tế nghề nghiệp; (4) Lập bảng mô tả chi tiết cho mỗi năng lực của giáo viên kĩ thuật; (5) Xác định tri thức liên quan đến năng lực của giáo viên kĩ thuật và dự kiến phương pháp dạy học; (6) Triển khai đánh giá theo quan điểm của mô hình dạy học trong đào tạo giáo viên kĩ thuật; (7) Lập kế hoạch dạy học; (8) Các bước thực hiện dạy học

- Thiết kế minh họa vận dụng các biện pháp triển khai MHDH theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kỹ thuật qua dạy học học phần Phương pháp dạy học chuyên ngành và kĩ năng dạy học cho sinh viên Sư phạm kĩ thuật ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

 - Thực nghiệm sư phạm vận dụng các biện pháp triển khai mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã khẳng định tính hiệu quả và khả thi của mô hình và các biện pháp triển khai mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật

- Luận án tiến sĩ có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các trường đại học sư phạm kỹ thuật trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học nhằm mục đích phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

           Thesis title: “Model of Teaching – Based Competency Appoach in Technical Teacher Training”

          Code: 914.01.02

          PhD student: Nguyen Huu Hop

          Supervisor:  1. Assoc. Prof.Dr. Tran Khanh Duc

                                  2. Dr. Tran Van Hung

Training institution: Vietnam Institute of Educational Science

 The content of new academic, theoretical contributions, new points drawn from the research and survey results of the thesis.

- Synthesizing the system of theoretical basis for teaching competency approach in training technical teachers;

- Analyzing the relationship between teaching and the process of capacity building in technical teacher training;

- Proposing a Theoretical Model of Teaching in Technical Teachers Training based on the thesis of the competency approach;

- Analyzing and clarifying 10 teaching current situations in 05 Universities of Technical Education in Vietnam is an important basis for proposing measures to implement the Model of Teaching - Based Competency Approach in Technical Teachers Training;

- Proposing 08 measures to implement Model of Teaching - Based Competency Approach in Technical Teachers Training:

(1) Establishing and expressing output standards for training technical teachers;

(2) Establishing the relationship of the Course learning output standards of the module/course on "Specialized teaching methods and teaching skills" (CLOs) with the programe learning output standards of the Technical Teacher Training Program (PLOs);

(3) Establishing and expressing the conditions and criteria for performing the competencies of technical teachers in professional practice;

(4) Making the detailed description of technical teacher's competencies;

(5) Identifying knowledge related to technical teachers' competencies and proposed teaching methods;

 (6) Implementing the assessment followed the Model of Teaching - Based competency approach in technical teacher training;

(7) Making the teaching plan;

(8) Steps to conduct teaching.

- Designing and implementing Model of teaching - based competency approach in  Technical Teacher Training through conducted the module of "Specialized Teaching Methods and Teaching Skills" for students at Hung Yen university of Technical and Education

 - Pedagogical experiment applying measures to deploy Model of teaching - based competency approach in Technical Teacher Training. The pedagogical experimental results have confirmed the effectiveness and feasibility of the model and measures to implement the competency-based teaching model in training technical teachers.

- Doctorial thesis may be used as a reference document for technical pedagogical universities in improve teaching and learning with the aim for professional competencies development for students.

Tin khác