Thông tin luận án: “Dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy

25/03/2022 11:18 GMT+7
Thông tin luận án: “Dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)” ; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: “Dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)”

          Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

          Mã số: 914.01.02

          Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thúy      

          Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt

                                                             2. GS.TS. Trần Quốc Thành

          Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

- Tổng hợp được hệ thống cơ sở lý luận về dạy học theo hướng kết nối; Đề xuất khái niệm dạy học lớp 1 theo hướng kết nối với chương trình GDMN (MG 5-6 tuổi); Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối với chương trình GDMN (MG 5- 6 tuổi).

-  Kết quả khảo sát thực trạng dạy học lớp 1 với các chủ để về Tự nhiên trong môn Tự nhiên và Xã hội, chủ đề ‘‘Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100” trong môn Toán lớp 1 ở các trường tiểu học tỉnh Lào Cai để đánh giá nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 1 về dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối với chương trình GDMN (MG 5- 6 tuổi); đánh giá giá quá trình dạy học lớp 1 (nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học sinh) để làm căn cứ đề xuất các biện pháp dạy học theo hướng kết nối chương trình.

- Phân tích được kinh nghiệm dạy học theo hướng kết nối của 3 quốc gia là Trung Quốc, Singapore và Mĩ để tham khảo vận dụng vào dạy học lớp 1 ở Việt Nam.    

- Đề xuất được 04 nhóm biện pháp có thể tổ chức dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối với chương trình GDMN (MG 5- 6 tuổi): (1) Xây dựng nội dung dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (MG 5-6 tuổi); (2) Tổ chức các hoạt động cho học sinh thích ứng với hoạt động học tập có các nội dung kết nối, được chia thành 3 nội dung như sau: Đổi mới cấu trúc bài học đảm bảo sự kết nối hai chương trình; Đổi mới cấu trúc bài học phù hợp với khung nội dung theo hướng kết nối ở hai chủ đề của 02 môn học; (3) Đổi mới quy trình dạy học đảm bảo sự kết nối ở lớp 1 với chương trình giáo dục mầm non (MG 5 -6 tuổi), chia thành 2 nội dung cụ thể: Đổi mới quy trình dạy học các chủ đề về Tự nhiên trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, Đổi mới quy trình dạy học chủ đề  ‘‘Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100” trong môn Toán lớp 1; (4) Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 1 dạy học theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) thể hiện ở nội dung đánh giá và phương pháp đánh giá từ định tính ở mẫu giáo 5 - 6 tuổi sang đánh giá định tính kết hợp định lượng ở lớp 1.

          - Thiết kế minh họa một số bài học ở các chủ đề về Tự nhiên trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1và chủ đề  ‘‘Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100“ trong môn Toán lớp 1 theo quy trình dạy học, cấu trúc bài học cho học sinh lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi).

 - Thực nghiệm sư phạm vận dụng các biện pháp dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi). Kết quả thực nghiệm sư phạm đã khẳng định tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp triển khai dạy học theo hướng kết nối chương trình. Kết quả nghiên cứu này có thể triển khai trong thực tiễn dạy học lớp 1 ở các trường tiểu học tỉnh Lào Cai.

- Luận án tiến sĩ có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa Giáo dục Tiểu học các trường đại học sư phạm trong việc nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông, dạy học lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 – 6 tuổi) nhằm mục đích phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

- Luận án tiến sĩ có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT trong quản lí, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, dạy học lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) góp phần bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lí các cấp, cán bộ cốt cán.

- Luận án tiến sĩ có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các trường tiểu học, giáo viên dạy lớp 1 trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, dạy học lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) góp phần nâng cao chất lượng dạy học lớp 1.

Dissertation Topic: “Teaching in first grade with connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old)”

 

Major: Theory and History of Education

Code: 914.01.02

Researcher name: Nguyen Thi Thuy       

Researcher advisors:         1. Associate Prof. Dr. Do Tien Dat

                                        2. Prof. Dr. Tran Quoc Thanh

Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

Content of new contributions with respect to academy and theory which drawn from research and survey results of the dissertation.

- Synthesizing a system of theoretical basis for connection-oriented teaching; Proposing the concept of teaching in 1st grade with connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old); Analysing the factors affecting teaching in 1st grade with connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old).

- Reality survey result of teaching in first grade with natural topics in the subject of Nature and Society, the topic "Counting, reading, writing, comparing numbers within 100" in Mathematics in 1st grade  in primary schools in Lao Cai province to assess the awareness of administrators and teachers guiding first grade about teaching in first grade with connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old); evaluate the teaching process of  1st grade (contents, methods, forms of teaching organization, assessment of students) to serve as a basis for proposing teaching measures with connection-oriented program.

- Analyzing the teaching experience with connection-oriented in three countries such as China, Singapore and the US for reference and application in teaching 1st grade in Vietnam.

- Proposing four groups of measures to organize teaching in first grade with connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old): (1) Building teaching content in 1st grade with connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old); (2) Organizing activities for students to adapt to learning activities with connected contents, divided into 3 contents such as: Renovating the lesson structure to ensure the connection between the two programs; Renovating the lesson structure to consist with the content framework with connection - oriented in two topics of two subjects; (3) Innovating the teaching process to ensure the connection in 1st grade with the preschool education program (preschool 5-6 years old), divided into 2 specific contents: Renovating the teaching process with natural topics in the subject of Nature and Society in 1st grade, Renovating the teaching process in the topic “Counting, reading, writing, comparing numbers within 100 in Mathematics in 1st grade; (4) Innovating the assessment of learning outcomes of 1st graders in teaching with connection-oriented preschool education program (preschool 5-6 years old) reflected in the assessment content and assessment method  from qualitative in preschool 5-6 years old to qualitative assessment combined with quantitative assessment in 1st grade.  

- Designing illustrations for some lessons on natural topics in the subject of  Nature and Society in 1st grade and the topic “Counting, reading, writing, comparing numbers within 100in mathematics in 1st grade according to teaching process, lesson structure for 1st graders with connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old).

          - Pedagogical experiments apply teaching methods in first grade with connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old). The results of pedagogical experiments have confirmed the effectiveness and feasibility of methods in implementating teaching with connection - oriented program . The results of this research can be deployed in the practice of teaching first grade in primary schools in Lao Cai province.

- The doctoral dissertation can be used as a reference for students of the Faculty of Early Childhood Education, Faculty of Primary Education in pedagogical universities in studying the general education program, teaching first grade with  connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old) for the purpose of developing professional capacity for students.

- The doctoral dissertation can be used as a reference for Departments of Education and Training in managing and implementing of the general education program, teaching first grade with connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old) which contributes to foster and improve professional skills for managers at all levels and key staffs.

- The doctoral dissertation can be used as a reference for primary schools, teachers teaching first grade in implementing of the general education program, teaching first grade with connection - oriented preschool education program (preschool 5-6 years old) which contributes to improve the quality of teaching first grade.

 

 

 

    

Tin khác