Thông tin luận án: "Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học” của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến

08/12/2022 10:49 GMT+7
Thông tin luận án: "Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên đề tài luận án: Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học

Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục                Mã số: 9140102

Họ tên NCS: Phạm Thị Yến      Khóa đào tạo: 2016-2019

Người hướng dẫn: TS. Lương Việt Thái; PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam  

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đóng góp về mặt lý luận

Đã góp phần bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận về KN phát triển CTGD nhà trường và rèn luyện KN phát triển CTGD nhà trường cho SV ngành GDTH. Đã làm rõ vai trò của KN phát triển CTGD nhà trường trong chuẩn đầu ra; ý nghĩa của rèn luyện KN phát triển CTGD nhà trường đối với SV ngành GDTH; quy trình rèn luyện KN phát triển CTGD nhà trường; các yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện KN phát triển CTGD nhà trường cho SV ngành GDTH…

2. Đóng góp về mặt thực tiễn

Đã mô tả, phân tích, đánh giá được thực trạng KN phát triển CTGD nhà trường của SV ngành GDTH; thực trạng rèn luyện KN phát triển CTGD nhà trường cho SV ngành GDTH ở các trường ĐH thuộc phạm vi địa bàn khảo sát. Từ đó, chỉ ra mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân của thực trạng.

Đã đề xuất 05 biện pháp để rèn luyện KN phát triển CTGD nhà trường cho SV ngành GDTH bao gồm: Khai thác nội dung các học phần nghiệp vụ sư phạm để rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học; Xây dựng qui trình rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học; Sử dụng phối hợp các con đường tổ chức rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học; Thiết kế và sử dụng các kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường của sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học; Thiết lập các điều kiện hỗ trợ và tăng cường phối hợp với trường tiểu học trong việc rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học cho sinh viên.

Dissertation title: Training school educational curriculum skills for undergraduate students majoring in primary education

Major: Theory and History of Education            Code: 9140102

Researcher name: Pham Thi Yen                     Training course: 2016 - 2019

Research advisors:  Ph.D. Luong Viet Thai; Assoc. Prof. Ph.D. Nguyen Thi Huong

Training Institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

1. Contributions to Theory

          The dissertation has contributed to supplementing and developing theoretical issues about school educational curriculum skills and training school educational curriculum skills for undergraduate students majoring in primary education. The dissertation has clarified the role of school educational curriculum skills for the output standards; the meaning of training school educational curriculum skills for undergraduate students majoring in primary education; the procedure of training school educational curriculum skills; factors that affect the training school educational curriculum skills for undergraduate students majoring in primary education, etc.

2. Contributions to Practices

          The dissertation has described and evaluated the actual situation of school educational curriculum skills for students majoring in primary education; the actual situation of training school educational curriculum skills for students majoring in primary education at universities in the survey area. From there, pointing out the strengths, limitations and causes of the situation.

          The dissertation has proposed 05 measures for training school educational curriculum skills for students majoring in primary education, including: Exploiting the content of pedagogical professional modules to train school educational curriculum skills for undergraduate students majoring in primary education; Developing procedures to train school educational curriculum skills for undergraduate students majoring in primary education; Combining different approaches to organize training school educational curriculum skills for undergraduate students majoring in primary education; Designing and using evaluation techniques for results of training school educational curriculum skills for undergraduate students majoring in primary education; Establishing conditions to support and strengthen coordination with primary schools in training school educational curriculum skills for undergraduate students.

Thông tin chi tiết

Tin khác