Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

16/07/2019 11:19 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thực hiện từ năm 2020 theo Quyết định số 1815/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Theo Quyết định số 1815/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2018 về việc "Phê duyệt danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020". (Tài liệu đính kèm)
 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thực hiện từ năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT.