Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung – cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 17/01/ 2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung – cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới” mã số V2011 – 01 do Ths. Mai Thị Thu làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích mô hình dự báo cung –cầu nhân lực đang được sử dụng của một số nước về nội dung/các thành tố của mô hình, điều kiện sử dụng mô hình, ưu nhược điểm của mô hình, từ đó đưa ra khuyến nghị áp dụng vào Việt Nam.

Tính mới và sáng tạo: Nêu được một số cách tiếp cận dự báo nhân lực thường được sử dụng và tìm hiểu một số mô hình dự báo nhân lực đang được áp dụng ở các nước trên thế giới.

Kết quả nghiên cứu
     - Hệ thống được một số khái niệm liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài như: lao động, nhân lực, mô hình dự báo; Một số mô hình lí thuyết: mô hình kinh tế lượng, mô hình I/O, mô hình cân bằng tổng thể
     - Một số cách tiếp cận dự báo nhân lực đang được sử dụng hiện nay trên thế giới và những đánh giá về cách tiếp cận này (số liệu, nguồn lực, thời gian, người sử dụng).
     - Tìm hiểu mô hình dự báo nhân lực của Mỹ, Thụy Điển, Anh về các nội dung: các thành tố cấu thành của mô hình; Điều kiện (về số liệu và trình độ người làm dự báo) để thực hiện mô hình dự báo; Ưu điểm và hạn chế của mô hình và khả năng áp dụng mô hình vào dự báo nhân lực cho Việt Nam (về số liệu, phương pháp, nguồn lực).
 Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Trung tâm Thông tin – thư viện