Nghiệm thu đề tài “Luận giải về công nghệ giáo dục (CGD) dưới góc nhìn của khoa học giáo dục hiện đại”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 16/01/2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Luận giải về công nghệ giáo dục (CGD) dưới góc nhìn của khoa học giáo dục hiện đại”, mã số V2011 – 13 do T.S Ngô Thị Tuyên làm chủ nhiệm.

Mục đích nghiên cứu: Làm sáng tỏ giá trị cốt lõi của công nghệ giáo dục (CGD) bằng ngôn ngữ của khoa học giáo dục hiện đại

Kết quả nghiên cứu

     - Đề tài trình bày khái quát lí thuyết công nghệ giáo dục (CGD). Các cơ sở của Công nghệ giáo dục: Cơ sở triết học duy vật biện chứng, cơ sở tâm lý học, cơ sở kiểm chứng qua thực tiễn, cơ sở khoa học các môn học. Các luận điểm cơ bản của Hồ Ngọc Đại về giáo dục;

     - Điểm qua một số lý thuyết học tập tiêu biểu của thế giới như: Thuyết Hành vi, thuyết Nhận thức, thuyết Kiến tạo;

     - Luận giải, phân tích, tổng hợp, đối sánh lí thuyết CGD với quan điểm của một số dòng lí thuyết học tập tiêu biểu của thế giới. Làm rõ tính khả thi của lí thuyết CGD đối với giáo dục Việt Nam; 

     - Trên cơ sở những điểm mạnh và điểm hạn chế của lí thuyết CGD, đề tài đưa ra đề xuất, kiến nghị về việc ứng dụng CGD trong giáo dục sau 2015.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Trung tâm Thông tin – thư viện