Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 17/1/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”, mã số: V2012 - 11, do ThS. Nguyễn Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng cho GV dạy ở các Trung tâm GDTX, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cho GV GDTX trong thời gian tới.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1/Về lý luận
     - Tìm hiểu một số khái niệm có liên quan: bồi dưỡng GV, GDTX, TTGDTX, GV dạy ở TTGDTX.
     - Những vấn đề chung về công tác bồi dưỡng GV TTGDTX: Chức năng, nhiệm vụ của TTGDTX; Đặc điểm học viên TTGDTX, Nhiệm vụ của GV TTGDTX, Vai trò công tác bồi dưỡng GV TTGDTX; các loại hình và hình thức bồi dưỡng GV; Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV GDTX năm 2011.
2/Về thực tiễn
     - Khái quát chung về trung tâm GDTX và đội ngũ GV trung tâm GDTX
     - Thực trạng công tác bồi dưỡng GV TTGDTX: 1/Các văn bản chỉ đạo công tác bồi dưỡng GV dạy ở các TTGDTX; 2/Lập kế hoạch bồi dưỡng; 3/Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng; 4/Quản lý, giám sát công tác bồi dưỡng; 5/Một số nhận xét, đánh giá công tác bồi dưỡng GV dạy ở các TTGDTX
     - Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cho GV dạy ở các Trung tâm GDTX
3/ Kiến nghị
Với Bộ GD&ĐT:
     - Cần kịp thời ban hành những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với công tác bồi dưỡng GV TTGDTX.
     - Cần có chính sách xây dựng đội ngũ GV/HDV cốt cán cấp tỉnh để đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong công tác bồi dưỡng tại địa phương.
     - Tăng cường hơn nữa việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cho GV, đồng thời mở rộng đối tượng GV tham gia các lớp bồi dưỡng.
Với các Sở GD&ĐT:
     - Cần ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để các TTGDTX triển khai công tác bồi dưỡng; sẵn sàng hỗ trợ các TTGDTX, đặc biệt là đội ngũ GV/HDV và tài liệu bồi dưỡng, thực hiện công tác bồi dưỡng GV tại Trung tâm.
     - Cần tích cực, chủ động xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng GV, tổ chức các lớp bồi dưỡng phù hợp với thực tế địa phương.
     - Luôn giữ vai trò điều hành chính, huy động được các lực lượng tại địa phương, tận dụng tối đa nguồn cán bộ giảng dạy ở trường sư phạm, những GV có trình độ chuyên môn và khả năng bồi dưỡng tốt để tham gia vào công tác bồi dưỡng.
Với các TTGDTX:
     - Các TTGDTX cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và GV toàn Trung tâm về vai trò, ý nghĩa của công tác bồi dưỡng.
     - Các TTGDTX cần chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng GV tại Trung tâm, đặc biệt là hình thức bồi dưỡng tại chỗ; khuyến khích các GV đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua tự học, tự bồi dưỡng, tăng cường chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn.

Vương Hồng Hạnh