Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 5/11/2013, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”, Mã số: V2012 - 03, do ThS. Lê Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm

    Với mục tiêu làm rõ kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm và xác định bài học cho giáo dục giá trị nghề nghiệp ở Việt Nam. Nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu vấn đề giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm, bậc đại học (giáo viên phổ thông) về: Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các con đường giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm trong giai đoạn cuối TK 20, đầu TK 21.
     Nhóm tác giả đề tài đã nghiên cứu  nội dung cơ sở lý luận của đề tài, làm rõ một số khái niệm có liên quan; Một số vấn đề chung về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm; Tổng quan kinh nghiệm giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm ở một số quốc gia Mỹ; Ốt-xtrây-li-a và Trung Quốc; Trên cơ sở đó rút ra các bài học về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các con đường thực hiện giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm ở nước ta.
     Đề tài đã khuyến nghị các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý giáo dục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách phát triển và các văn bản hướng dẫn giáo dục giá trị nghề nghiệp. Đối với các trường đại học sư phạm thì đội ngũ giảng viên cần chủ động không ngừng nâng cao giá trị nghề nghiệp của mình, nhà trường cần có kế hoạch tăng cường cho sinh viên  đi thực tế tại các trường phổ thông, tạo cơ hội để họ được rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và để lĩnh hội, vận dụng các giá trị nghề nghiệp vào thực tiễn giáo dục Việt Nam.
     Kết quả nghiệm thu đề tài đạt loại khá.

Vũ Thị Hồng Khanh

Tin khác