Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 03/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt nam”, mã số: B2011-37-02, do PGS.TS Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Chuẩn hóa công cụ đánh giá Kyoto trong đánh giá các chỉ số phát triển và các lệch chuẩn của trẻ em tại Việt Nam, ứng dụng vào đánh giá và tư vấn trẻ khuyết tật ở Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục đặc biệt.
Tính mới và sáng tạo:
 
     -   Xây dựng được các nguyên tắc và quy trình Việt hóa thanh kiểm tra sự phát triển của trẻ Kyoto.
     -  
Việt hóa được thang kiểm tra sự phát triển của trẻ Kyoto và đưa ra các ứng dụng trong kiểm tra sự phát triển theo ngày, tháng tuổi của mọi trẻ em cũng như ứng dụng trong chẩn đoán sự phát triển lệch chuẩn về các chỉ số Phát triển chung, phát triển về Tư thế - Vận động; Nhận thức - Thích ứng và Ngôn ngữ - Xã hội để có hướng quyết định hợp lí trong giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.   

Kết quả nghiên cứu:

     -    Về lý luận:
     + Phát triển và cụ thể hóa các khái niệm liên quan đến đề tài như: chuẩn, chuẩn phát triển, đánh giá, thang đo…
     + Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam về xây dựng và sử dụng, ứng dụng các loại thang đo đánh giá sự phát triển của trẻ em.
     + Nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới việc ứng dụng thang K mới 2001 trong kiểm tra sự phát triển của trẻ em Việt Nam.
    -   Về thực tiễn:
    + Xác định thực trạng thích ứng thang K mới 2001 tại Việt Nam trong việc đo các lĩnh vực phát triển chung của trẻ em Việt Nam.
    + Việt hóa và hoàn thiện thang K mới 2001 phù hợp với phong tục, tập quá và văn hóa các vùng miền của Việt Nam;
   + Đề xuất thang K đã Việt hóa có thể ứng dụng vào kiểm tra sự phát triển của trẻ em Việt Nam nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng.

Kiến nghị:

     - Cho phép các cơ sở đã có công cụ kiểm tra theo thang K mới sử dụng bộ công cụ và thang K mới 2001 đã Việt hóa vào việc đánh giá sự phát triển của trẻ em tuổi mầm non để kịp thời phát hiện những lệch chuẩn trong sự phát triển của trẻ nhằm đưa ra các chỉ dẫn tiếp theo, can thiệp đúng lúc, nâng cao hiệu quả giáo dục cho trẻ.
     -   Mở các lớp tập huấn cho giáo viên tại các Trung tâm nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập về sử dụng thang K trong đánh giá các chỉ số phát triển của trẻ em Việt Nam.
     -   Có chủ trương để mở rộng việc sử dụng thang K mới 2001 Việt hóa trong đánh giá đại trà, trong các nghiên cứu cơ bản về đặc điểm, tâm sinh lí của trẻ em Việt Nam.

Tin khác