Nghiệm thu đề tài “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 18/11/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”, mã số: V2012-18, do ThS. Hồ Thanh Bình làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Đề xuất các bước lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập theo nguyên tắc dựa vào Nhà trường.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1/ Về lý luận và thực tiễn
- Đề tài đã làm rõ các khái niệm: Giảng viên, Trường ĐH ngoài công lập, quản lý, chức năng quản lý, kế hoạch, lập kế hoạch, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy,  Trường Đại học ngoài công lập,  thuyết quản lý dựa vào Nhà trường
- Đề tài đã nêu lên được thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ thông qua việc lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các trường đại học ngoài công lập; những tồn tại, bất cập trong công tác lập kế hoạch bồi dưỡng cho giảng viên theo hướng dựa vào nhà trường.
- Đề xuất các bước lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập trên cơ sở đáp ứng nguyên tắc dưạ vào Nhà trường

2/ Khuyến nghị
Để khắc phục được những tồn tại trong việc xác định thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập, đề tài xin kiến nghị một số vấn đề sau:
* Đối với cấp trên
- Xây dựng ban hành hệ thống tiêu chí vê quản lý theo hướng dựa vào Nhà trường đối với các Trường Đại học ngoài công lập.
- Ban hành hệ thống tiêu chuẩn giảng viên và định mức lương cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập.
- Trong các đợt triệu tập bồi dưỡng giảng viên do Bộ GD&ĐT thực hiện nên có văn bản triệu tập cho cả giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập để tạo sự công bằng trong cơ hội cho các Giảng viên ngoài công lập và để dễ dàng cho Cán bộ quản lý các Trường lên kế hoạch chi phí và tổ chức
* Đối với các trường Đại học ngoài công lập
- Cần thực hiện quản lý bồi dưỡng đội ngũ trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc quản lý dựa vào Nhà trường
- Thành lập và nâng cấp các bộ phận chuyên trách về bồi dưỡng đội ngũ, mạnh dạn trao quyền tự chủ cho cán bộ giảng viên trên tinh thần tự chịu trách nhiệm.
- Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo đội ngũ theo mục tiêu đề ra 

Phạm Tuyết Nhung

Tin khác