Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 3/10/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Viện “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên“, Mã số V2012 – 20, do Ths. Nguyễn Như Sang làm chủ nhiệm

 Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng công bằng xã hội (CBXH) trong tiếp cận giáo dục (GD) THCS ở tỉnh Điện Biên; Một số khuyến nghị nhằm nâng cao CBXH trong tiếp cận giáo dục ở vùng dân tộc.

Kết quả nghiên cứu
- Về cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài: đề tài làm rõ các khái niệm như công bằng, công bằng xã hội, CBXH trong giáo dục, bản chất và vai trò của việc thực hiện CBXH trong giáo dục, những tác động đến cơ hội tiếp cận CBXH trong GD.
    Đề tài nêu ra 3 tiêu chí đánh giá khả năng tiếp cận GD THCS: (1) các chỉ tiêu đo lường việc tiếp cận GD, (2) các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và chất lượng của GD, (3) các chỉ tiêu đánh giá nguồn lực và cơ sở vật chất phục vụ cho GD.
   Đề tài cũng nêu ra 4 tiêu chí đánh giá CBXH trong GD THCS: (1) khoảng cách về tiếp cận với GD giữa các nhóm dân tộc, (2) khoảng cách chênh lệch về tiếp cận GD giữa các vùng, (3) cơ hội tiếp cận với GD theo nhóm thu nhập, (4) Chênh lệch giữa nam và nữ trong tỷ lệ nhập học các cấp.
- Thực trạng việc thực hiện CBXH trong tiếp cận GD THCS ở Điện Biên để nêu ra các đánh giá về CBXH trong tiếp cận GD THCS ở Điện Biên, nêu ra tồn tại và nguyên nhân.
- Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện CBXH trong tiếp cận GD THCS ở vùng dân tộc thiểu số: tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư ngân sách, có chính sách đối với GV, đa dạng hóa các loại hình GD, đổi mới nội dung và phương pháp GD, các giải pháp về giới, các giải pháp về khu vực, vùng miền.

Kết luận
- Đảm bảo CBXH trong GD nói chung và ở cấp THCS nói riêng là một mục tiêu phát triển quốc gia.
- Trong những năm qua công tác tăng cường khả năng tiếp cận GD THCS cho trẻ em tại tỉnh Điện Biên đạt được nhiều thành tựu nhằm thu dần khoảng cách giữa các nhóm dân tộc, vùng miền.
- Quy mô GD được mở rộng. Vấn đề CBXH được quan tâm tại tỉnh Điện Biên: đảm bảo đại bộ phận nhân dân trong độ tuổi xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, từng bước phổ cập THCS.
- Các kết quả trên bước đầu làm tiền đề để Điện Biên tiếp tục phát triển nhằm rút ngắn và xóa bỏ khoảng cách bất công bằng về giới, bất công bằng giữa nông thôn và thành thị và giữa các nhóm dân tộc.
 

Tin khác