Nghiệm thu đề tài "Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 22/01/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp", mã số: V2014-13, do ThS. Bùi Việt Dũng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về Kiểm định chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (KĐCL GD TCCN) từ đó đề xuất các giải pháp nhằn nâng cao hiệu quả của hoạt động KĐCL GD đối với các trường TCCN.

Kết quả nghiên cứu
:

- Đề tài đã làm rõ được một số khái niệm: TCCN, trình độ TCCN,chất lượng giáo dục, Chất lượng giáo dục TCCN, Kiểm định chất lượng GD... cũng như nêu lên sự tất yếu và cần thiết của hoạt động KĐCL đối với các trường TCCN. Góp phần xây dựng xã hội học tập trong xu thế hội nhập toàn cầu. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động KĐCL GD đối với các trường TCCN;
     
- Trên cơ sở các vấn đề lý luận và tổng kết kinh nghiệm,thực trạng hoạt động KĐCL GD TCCN, nhóm nghiên cứu đã rút ra một số kết luận và đề xuất một số khuyến nghị liên quan đến việc KĐCL GD TCCN.

Đề xuất:
Tham khảo các mô hình KĐCL GD của một số nước trên thế giới kết hợp với thực tế KĐCL GD của nước ta để đưa ra những đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm định chất lượng TCCN.
Nguyễn Thị Thu Trang

Tin khác