Nghiệm thu đề tài "Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 26/01/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài "Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam", Mã số: V2014-20, do ThS. Đinh Văn Thái làm chủ nhiệm

 Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực trạng, đề tài đề xuất biện pháp nhằm nâng cao quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.  

 Nội dung nghiên cứu:
     - Nghiên cứu cơ sở lí luận: Một số khái niệm công cụ của đề tài: quản lý, chất lượng, chất lượng đào tạo, quản lý đào tạo…; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; nội dung & đặc điểm của quản lý quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ, một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ. 
     - Thực trạng công tác quản lý quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
     - Đề xuất các biện pháp nâng cao quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu:
     - Đề tài đã tổng hợp các vấn đề lý luận cơ bản của quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hiện nay;
     - Thông qua việc khảo sát thực trạng, đề tài đã đưa ra và phân tích các số liệu thực tế của công tác quản lý quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam từ năm 2008 đến nay; 
     - Đề tài đã đề xuất 5 biện pháp nâng cao chất lượng quản lý quá tình đào tạo trình độ tiến sĩ có thể vận dụng trong thực tế tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, bao gồm: tăng cường công tác quảng bá thông tin về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ hàng năm; quy hoạch phát triển đội ngũ hướng dẫn khoa học, cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý đào tạo trong việc phát triển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ; tổ chức đánh giá công tác quản lý quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; tăng cường quản lý quá trình học tập, nghiên cứu đề tài luận án của nghiên cứu sinh. 
Nguyễn Thị Thu Trang

Tin khác