Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tiểu học”

25/08/2021 10:41 GMT+7
Ngày 20/08/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tiểu học”, mã số: B2020-VKG-02-MT, do ThS. Đỗ Đức Lân làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu:
 
Biên soạn tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường học thông qua hoạt động STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên và học sinh tiểu học, tạo cơ hội hướng đến phát triển năng lực, phẩm chất bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.
  
Những đóng góp của đề tài:
  
- Đây là một hướng tiếp cận giáo dục bảo vệ môi trường mới, học sinh sẽ được học tập, trải nghiệm gắn với vấn đề liên quan đến thực tiễn, huy động các kiến thức tích hợp của các môn khoa học, toán học, công nghệ và kĩ thuật.
- Phù hợp theo hướng tiếp cận chương tình GDPT 2018 nâng cao năng lực và phẩm chất của học sinh, phát triển năng lực bảo vệ môi trường cho học sinh.
- Là tài liệu hữu ích cho giáo viên và học sinh ở nhà trường tiểu học trong tiếp cận đê tích hợp, lồng gheps giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động SSTEM, một hướng giáo dục được nhấn mạnh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Tài liệu cung cấp một cách tiếp cận khoa học để xây dựng các chủ đề giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM phù hợp với mỗi vùng miền, địa phương.
  
Khuyến nghị:
  
Đối với Bộ GD&ĐT: Bộ tạo điều kiện và cho phép tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn cho giáo viên tiểu học ở quy mô rộng trong toàn quốc và tiếp tục hỗ trợ phát triển tổ chức biên soạn tài liệu các chủ đề giáo dục bảo vệ mô trường thông qua hoạt động STEM ở bậc Trung học.
  
Đối với các trường tiểu học: Ban giám hiệu nhà trường sử dụng bộ tài liệu một cách rộng rãi, quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện (về thời gian, thiết bị dạy học, tài liệu,...) để giáo viên, học sinh luôn có ý thức và thường xuyên dạy và học nội dung GDBVMT được tích hợp vào những môn những bài phù hợp sao cho có hiệu quả.
 
Các thành viên hội đồng đều đánh giá cao các tài liệu và báo cáo thử nghiệm của đề tài. Đề tài đã đưa ra được một tổng quan về giáo dục bảo vệ môi trường kết hợp STEM của một số quốc gia trên thế giới và của Việt Nam, đồng thời đã có một bộ tài liệu công phu, hợp lý, khoa học, hình ảnh minh họa bắt bắt, nội dung phù hợp với lứa tuổi học sinh. Ngoài ra, những đề xuất và kiến nghị cũng được hội đồng đánh giá cao về tính thực tiễn và tính khả thi.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam