Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”

28/07/2022 09:12 GMT+7
Ngày 27/07/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.05 do TS. Đỗ Thu Hà làm chủ nhiệm

  TS. Đỗ Thu Hà trình bày kêt quả nghiên cứu đề tài
  
Tham dự buổi nghiệm thu có sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng GS. TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các thành viên Hội đồng theo Quyết định, thành viên đề tài và đại diện các phòng chức năng.
  
TS. Đỗ Thu Hà thay mặt nhóm nghiên cứu cho biết giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông nói chung và học sinh trung học cơ sở nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần phát triển phẩm chất người học như mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra. Việc giáo dục giá trị văn hóa cho học trung học cơ sở bên cạnh những yếu tố tích cực còn không ít những yếu tố tiêu cực, khiến cho học trung học cơ sở – nhóm đối tượng có những đặc điểm về nhận thức, tâm lí xã hội chưa thực sự ổn định – tiếp nhận các giá trị về văn hóa có nhiều thách thức. Vì vậy việc nghiên cứu để có những con đường giáo dục giáo trị văn hóa phù hợp cho học sinh trung học cơ sở là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay khi đất nước đang trong quá trình hội nhập sâu rộng, khi vấn đề giáo dục giá trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh nhằm “khơi dạy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước…”
  
Mục tiêu của đề tài là đề xuất được các phương án, giải pháp, biện pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở Việt Nam trong giai đoạn mới. Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó thuộc “Chương trình KHCN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, nhóm nghiên cứu đề xuất bốn giải pháp chính về chuyên môn nhằm góp phần giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh cấp trung học cơ sở gồm: i) giáo dục giá trị văn hóa qua xây dựng môi trường văn hóa học đường; ii) giáo dục giá trị văn hóa qua dạy các môn học và nội dung giáo dục địa phương; iii) giáo dục giá trị văn hóa qua dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; iv) giáo dục giá trị văn hóa qua các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.
  
Kết quả nghiên cứu sau quá trình thử nghiệm, khảo nghiệm dù còn những hạn chế nhất định tuy nhiên cũng giúp cho nhóm nghiên cứu nhận thấy ý nghĩa, sự cần thiết của việc giáo dục giá trị văn hóa đối với học sinh trong nhà trường phổ thông và bước đầu thể hiện tính khả thi của các giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở mà nhóm nghiên cứu đề xuất.
  
Các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có lý luận chặt chẽ, gọn gàng và sáng sủa, các sản phẩm của đề tài đầy đủ và có tính ứng dụng cao. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu nên xem xét, chỉnh sửa lại đề tài theo góp ý của thành viên hội đồng nghiệm thu nhằm có một đề tài hoàn thiện hơn. Đề tài được đánh giá xuất sắc.
  
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác