Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”

27/07/2022 16:48 GMT+7
Ngày 27/07/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.04 do TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh làm chủ nhiệm.

  
TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh trình bày kết quả nghiên cứu đề tài
 
Tham dự buổi nghiệm thu có sự chủ trì của chủ tịch hội đồng GS. TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các thành viên Hội đồng theo Quyết định, thành viên đề tài và đại diện các phòng chức năng.
  
TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh cho biết từ yêu cầu của bối cảnh thế giới, bối cảnh kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới, định hướng phát triển giáo dục và đào tạo, việc giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học là yêu cầu cấp thiết. Việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018 tạo cơ hội để việc thực hiện giáo dục giá trị văn hóa trong nhà trường được thực hiện một cách tốt hơn. Mục tiêu của đề tài là đề xuất được các phương án, giải pháp, biện pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới.
  
Một số kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm xây dựng một số căn cứ khoa học cơ bản nhằm đề xuất giải pháp; Đề xuất mô hình khái quát và các giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học; Khảo nghiệm tính khả thi, phù hợp các giải pháp đề xuất; Tiến hành thử nghiệm các sản phẩm nghiên cứu của đề tài và đánh giá bước đầu, điều chỉnh các giải pháp, sản phẩm của đề tài.
  
Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc “Chương trình KHCN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, đề tài đưa ra các giải pháp, biện pháp giáo dục giá trị văn hóa cho các nhà trường Tiểu học hiện nay khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và trong bối cảnh mới. Các giải pháp đề tài đề xuất bước đầu được khảo nghiệm, thử nghiệm đánh giá tính khả thi, phù hợp, có hiệu quả tác động nhận thức, hành vi của học sinh. Đặc biệt các sản phẩm của đề tài là các thiết kế, module hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học theo cách tiếp cận mới sẽ thiết thực, hữu ích với nhà trường, giáo viên khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
  
Các thành viên hội đồng nghiện thu đánh giá đây là một đề tài công phu nghiên túc và cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng 4.0. Cùng với việc cho thấy đề tài có cách tiếp cận phù hợp, phương pháp nghiên cứu khoa học rõ ràng, hhội đồng cũng đánh giá cao việc xây dựng mô hình khái quát và khung ma trận nội dung giáo dục giá trị văn hóa thông qua một số môn học và hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên một số nội dung cần được rà soát lại kĩ càng, cân nhắc theo góp ý của hội đồng thẩm định. Đề tài được hội đồng đánh giá đạt.
  
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác