Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sỏ giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

16/06/2022 12:11 GMT+7
Ngày 16/06/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sỏ giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” do GS. TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm đề tài.

 
GS. TS. Lê Anh Vinh trình bày kết quả nghiên cứu
  
Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên hội đồng do GS. TS. Phan Văn Kha làm chủ tịch, các thành viên của nhóm nghiên cứu, đại diện các phòng chức năng trực thuộc Viện.
  
Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng về chính sách học phí và Khung học phí trong các cơ sở giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2018 và đề xuất được chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
  
Nhiệm vụ đã nghiên cứu một cách có hệ thống về chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, trong đó làm rõ các nội dung sau:
  
- Cơ sở lý luận về chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, chính sách học phí trong Luật Giáo dục Việt Nam, quan điểm định hướng của Đảng, Nhà nước về học phí
- Thực trạng về chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo các cấp bậc học, chi tiêu của các hộ gia đình cho giáo dục,
- Kinh nghiệm về chính sách học phí và các chi phí học tập khác ở một số nước,
- Đề xuất các khung giá dịch vụ và chính sách học phí các cấp bậc học,
- Đề xuất chính sách chung về hỗ trợ học phí, miễn giảm chi phí học tập, quy định về tổ chức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, lộ trình tính đủ chi phí và giá dịch vụ,
- Đánh giá tác động về xã hội khi tăng học phí, tác động của nhà trường, phụ huynh.
  
Các thành viên của hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu đối với nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận, góp ý tích cực từ hội đồng đều định hướng cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo tổng kết.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác