Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

07/07/2022 08:26 GMT+7
Ngày 6/7/2022, tại A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.02 do TS. Nguyễn Thị Phương làm chủ nhiệm.

 
Hội đồng nghiệm thu đề tài
  
Tham dự buổi nghiệm thu có sự chủ trì của GS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, chủ tịch hội đồng, các thành phần Hội đồng theo Quyết định và đại diện các phòng chức năng.
  
Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Thị Phương cho biết trong nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay, giáo dục giá trị văn hoá chưa được đặt ra trong giáo dục nhà trường một cách tường minh, chưa có định hướng rõ, có nội dung cụ thể và phương pháp thích hợp. Trong khi, việc thực hiện giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh đạt hiệu quả tốt không chỉ mang lại thành tựu và đóng góp thiết thực cho giáo dục mà còn tác động tới tất cả các ngành, lĩnh vực khác, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Để góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường ở tất cả các cấp học, lớp học trên các vùng miền của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của người học, Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” đã được phê duyệt theo Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT. Chương trình được chia thành 06 nhánh đề tài nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện các vấn đề từ lí luận đến thực tiễn. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông ở Việt Nam” là đề tài số 02 trong chương trình nói trên.
  
Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam và các điều kiện áp dụng mô hình trong giai đoạn hiện nay và trong giai đoạn tới; Hệ thống hóa những vấn đề lí luận có liên quan đến giáo dục giá trị văn hóa; Chỉ ra những cơ sở lí luận và thực tiễn để xây dựng mô hình giáo dục giá trị văn hóa; Đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa khái quát cho học sinh phổ thông trong giai đoạn mới; Đề xuất hướng vận dụng mô hình phù hợp với từng cấp học.
  
Các thành viên hội đồng nghiện thu đánh giá đề tài có tính mới, có giá trị khoa học và thực tiễn. Việc nghiên cứu, đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông trong giai đoạn mới là một nhiệm vụ thiết yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục một cách chủ động, tích cực góp phần xây dựng con người Việt Nam đủ đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng được nhu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập. Nhóm nghiên cứu cũng nhận được những góp ý bổ ích để hoàn thiện đề tài.
  
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác