Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn mới”

28/07/2022 09:18 GMT+7
Ngày 27/7/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.06 do TS. Lê Thị Sông Hương làm chủ nhiệm.

  
Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu 
  
Tham dự buổi nghiệm thu có sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng GS. TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các thành viên Hội đồng theo Quyết định, thành viên đề tài và đại diện các phòng chức năng.
  
Học sinh trung học phổ thông với đặc điểm nhận thức đặc thù như dễ thay đổi, dao động, ưa khám phá cái mới, nhiều suy nghĩ, quyết định chưa chín chắn… dẫn đến việc học sinh thiếu cân nhắc khi lựa chọn, tiếp nhận và làm theo những tác động tiêu cực. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi các giá trị văn hóa, xã hội có nhiều biến động, xuất hiện nhiều giá trị, các thể hiện giá trị văn hóa khác nhau, sự du nhập của văn hóa ngoại lai khiến cho không ít học sinh chưa xác định được bản chất của các giá trị đó để tiếp nhận những yếu tố phù hợp. Do vậy, việc cung cấp một nền tảng vững chắc về giá trị văn hóa, giá trị đạo đức là điều cần thiết giúp các em hoàn thiện nhân cách, đưa ra các quyết định đúng đắn khi lựa chọn, tiếp nhận thông tin.
  
Mục tiêu của đề tài nhằm đề xuất được các phương án, giải pháp, biện pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới.
  
Từ cơ sở lí luận và thực tiễn của việc giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay, căn cứ vào kết quả thử nghiệm sư phạm, đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ của đề tài, nhóm nghiên cứu kết luận: có thể giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông bằng các giải pháp: giáo dục giá trị văn hóa qua xây dựng môi trường văn hóa, thông qua dạy các môn học và qua các hoạt động giáo dục và hướng nghiệp, trải nghiệm hướng nghiệp.
   
Các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá nội dung, kết quả nghiên cứu của đề tài phù hợp với mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu nên lưu ý tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng nghiệm thu để có một sản phẩm hoàn thiện hơn trong thời gian tới.
  
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác