Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo dục hòa nhập”

30/11/2022 17:06 GMT+7
Chiều ngày 30/11/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo dục hòa nhập”, mã số V2022 – 02NV do ThS. Nguyễn Trọng Dần làm chủ nhiệm.

Tham dự hội đồng nghiệm thu có sự chủ trì của Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng và đại diện các phòng chức năng trực thuộc Viện.
  
 Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu 
 
ThS. Nguyễn Trọng Dần thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày về nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất đề án chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục hòa nhập, trong đó nhóm nghiên cứu xây dựng cơ sở lí luận của việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập; đánh giá thực trạng của việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập; Xây dựng đề án bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập; Xây dựng tài liệu chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập.
  
Nhóm tác giả đã dùng 3 phương pháp nghiên cứu: phương pháp điều tra bảng hỏi, phương pháp chuyên gia và phương pháp so sánh.
  
Với tính cấp thiết của đề tài về vấn đề công bằng trong giáo dục và số lượng học sinh khuyết tật học hòa nhập tăng cao, nhóm nghiên cứu đã đề xuất chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật với khối lượng kiến thức tối thiểu (3 mô-đun) và thời gian bồi dưỡng theo thiết kế.
  
Các thành viên hội đồng có những nhận xét tích cực với đề tài. Tuy nhiên đề tài nên được bổ sung các mô-đun hoặc điều chỉnh các mô-đun phù hợp với từng cấp học để hoàn thiện nghiên cứu. Đề tài được đánh giá Đạt.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác