Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu phát triển thang đo đánh giá sự sẵn sàng cho chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam"

25/11/2022 08:36 GMT+7
Ngày 24/11/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu phát triển thang đo đánh giá sự sẵn sàng cho chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam", mã số V2021-24 do ThS. Nguyễn Xuân An chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có sự chủ trì của GS. Lê Anh Vinh, Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng, đại diện của các phòng chức năng.
 

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu
 
Mục tiêu của đề tài: trên cơ sở làm rõ các khái niệm phát triển thang đo, sự sẵn sàng của tổ chức cho sự thay đổi, chuyển đối số trong giáo dục, nhóm nghiên cứu phát triển thang đo đánh giá sự sẵn sàng chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam đảm bảo độ giá trị và độ tin cậy, từ đó đề xuất một số khuyến nghị về sử dụng thang đo này cho các bên liên quan để góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
 
Về cơ sở lý luận, đề tài đã đề cập đến các khái niệm liên quan, bao gồm phát triển thang đo đánh giá, sự phát triển tổ chức, sự thay đổi của tổ chức, sự sẵn sàng của tổ chức cho sự thay đổi, chuyển đổi số, chuyển đổi số trong giáo dục. Bên cạnh đó, các vấn đề về quy trình phát triển thang đo và chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông cũng được làm rõ.
 
Về cơ sở thực tiễn, nhóm nghiên cứu triển khai phát triển thang đo đánh giá sự sẵn sàng cho chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam dựa trên mô hình lý thuyết về sự sàng của tổ chức cho sự thay đổi. Trong mô hình đề xuất, sự sẵn sàng cho chuyển đổi số được đo lường bởi sự cam kết thay đổi chuyển đổi số và niềm tin về sự thay đổi hiệu quả chuyển đổi số. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số bao gồm nhận thức giá trị của sự thay đổi chuyển đổi số, các nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số, hiểu biết về các nhiệm vụ chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất bộ công cụ sự sẵn sàng về chuyển đổi số với 30 biến quan sát đo lường năm yếu tố trong mô hình. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị việc sử dụng bộ công cụ đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục, và đối với các doanh nghiệp, tổ chức nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.
 

Các thành viên hội đồng góp ý đề tài
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác