Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05)

13/01/2023 16:25 GMT+7
Chiều ngày 13/01/2023, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05).

 
Hội đồng kiểm tra tiến độ đề tài
  
Đề tài thứ nhất “Cơ sở khoa học của các đề xuất định hướng nghiên cứu về khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”, mã số B2022-VKG-21 do PGS. TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm. Theo báo cáo, đề tài đã thực hiện được các nội dung nghiên cứu về xây dựng “Khung lý luận cho các định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021-2030”; Nghiên cứu “Xu thế và kinh nghiệm quốc tế về các định hướng nghiên cứu trong giai đoạn 2021 – 2030”; Xây dựng khung, hệ thống tiêu chí đánh giá và bộ công cụ đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam; Khảo sát và đánh giá thực trạng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và đề xuất khung Chương trình KH&CN cấp Quốc gia về Khoa học giáo dục giai đoạn 2021 – 2030.
  
Đề tài thứ hai “Thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở và định hướng khắc phục trong bối cảnh thực thi chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số B2022-VKG-11, do ThS. Phạm Thị Hồng Thắm làm chủ nhiệm. Đề tài đã xây dựng cơ sở lý luận khoa học của việc khảo sát đánh giá thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở và xây dựng công cụ khảo sát thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở.
  
Đề tài thứ ba “Nghiên cứu đánh giá tác động của việc dạy thêm học thêm đối với việc dạy và học trong nhà trường phổ thông”, mã số B2022-VKG-07 do ThS. Phùng Thị Thu Trang làm chủ nhiệm. Đề tài đã thực hiện được những nội dung sau: nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy thêm học thêm; nghiên cứu cơ sở thực tiễn về dạy thêm học thêm; tiêu chí đánh giá tác động của việc dạy thêm học thêm đối với việc dạy và học trong nhà trường phổ thông. Từ đó đề tài xây dựng bộ công cụ đánh giá và đưa ra một số kết quả đánh giá ban đầu.
  
Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của các chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu trong thời gian qua và khuyến nghị các đề tài cần đảm bảo đúng tiến độ nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam