Tổng luận "Kinh nghiệm quốc tế về quản lý nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: ThS. Vương Hồng Hạnh

Trong thế kỷ XXI, khoa học và công nghệ là nguồn lực chính của các quốc gia; là động lực phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta, trong đó có vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học và công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học. Các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các nhà khoa học đã và đang có nhiều công trình nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao quản lý nghiên cứu khoa học ở các trường, phục vụ yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học. Trong lĩnh vực này, đã có nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu ở các cấp độ và cách tiếp cận khác nhau.

Tài liệu này đi sâu nghiên cứu những thách thức trong nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học, kinh nghiệm của Đức và Malaysia trong vấn đề này, từ đó đề xuất khuyến nghị đối với Việt Nam.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn