Tổng luận "Ứng dụng và quản trị công nghệ trong thư viện trường học" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: ThS. Đinh Tiến Dũng

Mục đích của tổng luận này là để cung câp một cái nhìn tổng quan về các loại các công nghệ được sử dụng trong thư viện trường học. từ các tùy chọn công nghệ truyền thống cho đến những vấn đề phát triển mới nhất, cũng bao gồm thông tin về tương tác trong các thư viện trường học và cách làm việc với các công nghệ, cung cấp một bức tranh chi tiết về cách thức một thư viện trường học có thể xây dựng một thư viện công nghệ phong phú. Làm thế nào sử dụng công nghệ trong các thư viện tác động giáo viên và học sinh trong nhà trường và làm thế nào các thư viện trường học có thể sử dụng công nghệ để nâng cao việc học của học sinh.

Công nghệ liên tục thay đổi rất nhanh chóng, những thông tin cung cấp trong tổng luận này nhanh chóng trở nên lạc hậu, Có thể có nhiều nsuồn khác mà cán bộ thư viện trường học có thể tham khảo. Mọi người có thể tìm kiếm các thông tin về sự thay đổi này bằng cách đọc bài viết trên các tạp chí, blog, các trang web, tweet,., và các phương tiện truyền thông khác. 

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn