Tổng luận "Mô hình đào tạo nghề dựa trên cơ sở cộng đồng" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: ThS. Phạm Thị Kim Phượng

Chương trình đào tạo dựa trên cơ sở cộng đồng của TESDA đã trải qua một thời gian dài thử nghiệm, phát triển, áp dụne vào thực tế và đã được cải biến cho thích họp với từng thời kì. Nó bắt nguồn từ những năm 1970, dưới cái tên “Nguồn nhân lực quốc gia và cộng đồng thanh niên (NMYC )”. Chương trình đào tạo nghề cho nông thôn đầu tiên được thiết kế là một dự án mở rộng của trường nông nghiệp, về sau, trong mục tiêu tiến tới điện khí hoá nông thôn, một kế hoạch đào tạo mang tầm quốc gia về ngành điện dành cho nông thôn đã được thực hện bởi cơ quan đại diện TESDA. Đến thập kỉ 80, NMYC đã trở thành văn phòng chính phủ đi đầu trong chương trình đào tạo dựa trên cơ sở cộng đồng. Cho đến nay, Chương trình đào tạo dựa trên cơ sở cộng đồng đã trải qua nhiều các hình thái hoạt động và được tổ chức lao động quốc tế ILO tổng kết thành mô hình áp dụng có hiệu quả ở các nước đang phát triển.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn