Tổng luận "Chính sách tăng cường giảng dạy có chất lượng trong giáo dục đại học ở các quốc gia OECD" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: ThS. Vương Hồng Hạnh

Giảng dạy có chất lượng ở đại học (ĐH) quyết định kết quả học tập của sinh viên (SV). Việc tăng cường giảng dạy có chất lượng trong các cơ sở GD ĐH đang gặp nhiều thách thức, đồng thời GD ĐH chịu áp lực từ nhiều phía. Các cơ sở GD ĐH cần đáp ứng mong muốn từ người học và yêu cầu từ nhà tuyển dụng. Cơ sở GD ĐH là một tổ chức phức tạp, có tầm nhìn và chiến lược phù hợp với thực tế và yêu cầu đổi mới dạy/học. Cơ sở GD ĐH trờ thành cộng đồng học tập hiệu quả khi xây dựng và chia sẻ các phương pháp sư phạm xuất sắc, yêu cầu phong cách lãnh đạo, hợp tác và giải quyết căng thẳng giữa các nhà cách tân và bảo thủ trong giáo dục.

OECD xây dựng Chương trình Quản lí các cơ sở GD ĐH, với mục đích hỗ trợ các cơ sở GD ĐH, lãnh đạo trường ĐH, và giảng viên (GV) tăng cường giảng dạy có chất lượng.

OECD triển khai nghiên cứu điển hình về các chính sách tăng cường giảng dạy có chất lượng ở các quốc gia, từ đó cung cấp hướng tiếp cận mới và phương pháp thực hành theo các chính sách này. Đây cũng là cơ hội để các quốc gia học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ bài học thành công về tăng cường giảng dạy có chất lượng.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn