Tổng quan "Mô hình quản lý nhà trường phổ thông tự chủ ở một số nước OECD" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: PGS. TS. Vương Thanh Hương

Xu hướng phân quyền/phi tập trung hóa trong quản lý nhà trường phổ thông vẫn là vấn đề nghiên cứu hiện nay. Vấn đề này vẫn là những thách thức đối với nhiều quốc gia trong quá trình tìm kiếm sự cân bằng giữa quyền lực và trách nhiệm ở các cấp quản lý (quốc gia, địa phương và nhà trường). Theo xu hướng nào là sự lựa chọn của mỗi quốc gia dựa trên bối cảnh và các tiêu chí lựa chọn. Một số quốc gia như Pháp, Đức vẫn duy trì mô hình có tỉ lệ % quản lý tập trung cao hơn các quôc gia khác nhưng không có nghĩa giáo dục phô thông của họ thành tích không cao. Phân cấp quản lý giáo dục ít nhiều phản ánh các vấn đề, các quyết định mang tính chính trị và chúng dựa trên các mục tiêu mà từng quốc gia muốn hướng tới như: hiệu quả sử dụng nguồn lực, sự tích hợp văn hóa và xã hội, các chuẩn mực cao hơn mà từng quốc gia muốn đạt được trong phát triển giáo dục phố thông. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, giáo dục phố thông Việt Nam nên học hỏi có lựa chọn để phát huy được các thành tựu, duy trì và bảo tồn nền tảng giáo dục, văn hóa, xã hội tích cực của Việt Nam nhưng cũng học hỏi được các kinh nghiệm tiên tiến của các quốc gia phát triển, đặc biệt lĩnh vực quản lý giáo dục.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn