Đào tạo Tiến sĩ

Thông tin luận án: “Dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Thông tin luận án: “Dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Thông tin luận án: “Dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phượng

Thông tin luận án: “Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phượng

Thông tin luận án: “Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non” ; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân” của Nghiên cứu sinh Hoàng Phi Hải

Thông tin luận án: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân” của Nghiên cứu sinh Hoàng Phi Hải

Thông tin luận án: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Mô hình hoạt động của giáo viên trong dạy đọc hiểu văn bản  ở Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hiền

Thông tin luận án: “Mô hình hoạt động của giáo viên trong dạy đọc hiểu văn bản ở Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hiền

Thông tin luận án: “Mô hình hoạt động của giáo viên trong dạy đọc hiểu văn bản ở Trung học phổ thông” . Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của AAOU” của Nghiên cứu sinh Đỗ Sa Kỳ

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của AAOU” của Nghiên cứu sinh Đỗ Sa Kỳ

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của AAOU” ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo đặt hàng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hường

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo đặt hàng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hường

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo đặt hàng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng sông Hồng” của Nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà

Thông tin luận án: “Quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng sông Hồng” của Nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà

Thông tin luận án: “Quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng sông Hồng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Phát triển đôi ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Loan

Thông tin luận án: “Phát triển đôi ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Loan

Thông tin luận án: “Phát triển đôi ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Vân

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Vân

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi" của NCS Nguyễn Thị Thắm

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi" của NCS Nguyễn Thị Thắm

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự  kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi" của NCS Nguyễn Thị Thắm

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi" của NCS Nguyễn Thị Thắm

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua trải nghiệm" của NCS Nguyễn Thị Thu Hạnh

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua trải nghiệm" của NCS Nguyễn Thị Thu Hạnh

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua trải nghiệm"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học phẳng theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Toán trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Quỳnh

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học phẳng theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Toán trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Quỳnh

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học phẳng theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Toán trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9 14 01 11