Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Dạy học truyền thuyết và cổ tích theo đặc trưng thể loại cho học sinh lớp 6"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Dạy học truyền thuyết và cổ tích theo đặc trưng thể loại cho học sinh lớp 6", do NCS: Nguyễn Thị Bích Hường thực hiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Đề tài: Dạy học truyền thuyết và cổ tích theo đặc tr­ưng thể loại cho học sinh lớp 6

Chuyên ngành:     Lí luận và ph­ương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

Mã số:                        62 14 10 04

Nghiên cứu sinh :   Nguyễn Thị Bích Hường

Người hướng dẫn : 1. PGS.TS. Hoàng Thị Hoà Bình

                                  2. PGS.TS. Nguyễn Thuý Hồng

Cơ sở đào tạo :       Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Khẳng định hướng đổi mới đúng đắn của quan điểm dạy học sinh cảm thụ, tiếp nhận tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại. Đề xuất những phương pháp, biện pháp, quy trình dạy học tác phẩm truyền thuyết và cổ tích cho học sinh lớp 6 theo đặc trưng thể loại, thể hiện tinh thần đổi mới phương pháp dạy học.

2. Trên cơ sở những đề xuất nêu trên, đã thiết kế một số bài dạy truyền thuyết và cổ tích ở lớp 6, được thực hiện nhất quán với những tác phẩm cùng thể loại, giúp khắc sâu ở học sinh kiến thức về thể loại, góp phần hoàn thiện mô hình giờ dạy tác phẩm văn hoc dân gian theo đặc trưng thể loại.

3. Kết quả thực nghiệm cho thấy: Học sinh đã bước đầu hình thành phương pháp tiếp nhận tác phẩm theo thể loại, các em tỏ ra hứng thú, nỗ lực, tích cực, sáng tạo hơn trong học tập. Giáo viên tiếp nhận các giáo án mới với thái độ đồng thuận, ủng hộ và tin tưởng: dạy học sinh phân tích tác phẩm theo quan điểm thi pháp học và phương pháp tổ chức hoạt động sẽ nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm văn học dân gian. Việc dạy tác phẩm văn học dân gian theo quan điểm thi pháp học đã giúp trang bị cho học sinh chiếc chìa khoá để khám phá các tác phẩm cùng thể loại khi xây dựng được quy trình dạy học với hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung “giải mã” tác phẩm theo đặc trưng thể loại.

____________________________

 

SUMMARY OF THE NEW CONCLUSION OF DOCTOR THESIS

 

Hà Nội, date 10 October, 2010

 

Title: Teaching legends and tale according to the special category for students in grades 6

Major:     The theory and method for teaching Literature – Vietnamese subject.

Code:                        62 14 10 04

Student:                        Nguyễn Thị Bích Hường

Teacher :                   1. Profesor.Doctor. Hoàng Thị Hoà Bình

                                    2. Profesor.Doctor. Nguyễn Thuý Hồng

Training basic :       Viet Nam Education Institute

 

NEW CONCLUSION OF THESIS

1. Confirming the correctness innovation perspective receptors teaching the students, receive a literary according to characteristic. Proposed the methods, measures and procedure for learning legendary and tales for Grade 6 students in according to the specific categories, demonstrating the spirit of innovative teaching methods.

 

2. Based on the above proposals, has designed some legends and tales units in grade 6, are made consistent with the work in the genre, help the students having the knowledge of genre, to contribute the model of literary typical folk genre according to the new methods.

 

3. The experimental results show that: The students were initially receiving the method works by genre, they expressed interest, effort, active, creative in the learning. The Teachers receive new lesson plans with a new attitude consensus, support and trust: vocational students to analyze the scores of works by the method of learning and organizing activities will improve the quality of teaching literary folk. The teaching of folk literature from the point of learning implementation has helped to equip students having a key in order to explore the works of the same category when they establish the teaching procedure with reasonable questions, system concentrating to "decode" featured works by genre.

 

Tin khác