Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án "Vận dụng phương pháp Case study trong dạy học môn Giáo dục học ở Đại học sư phạm"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án "Vận dụng phương pháp Case study trong dạy học môn Giáo dục học ở Đại học sư phạm" của nghiên cứu sinh Trịnh Thúy Giang

 

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

          Tên đề tài: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CASE STUDY TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC Ở ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 62 14 01 01

Nghiên cứu sinh: Trịnh Thuý Giang

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Lộc; PGS. TS. Nguyễn Dục Quang

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án:

 

- Những vấn đề lý luận về phương pháp Case study trong dạy học ở Đại học được hệ thống hoá: Đặc trưng của phương pháp Case study trong dạy học, các loại Case trong dạy học, những yêu cầu để có những Case tốt trong dạy học, các cách triển khai phương pháp Case study trong dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập khi sử dụng phương pháp Case study. Bên cạnh đó, các khái niệm cơ bản được phân tích và làm rõ: Case; Case trong dạy học; Case trong dạy học Giáo dục học; phương pháp Case study trong nghiên cứu khoa học và phương pháp Case study trong dạy học.

 

- Để vận dụng phương pháp Case study trong dạy học Giáo dục học, cần xây dựng được hệ thống Case vì đây là chất liệu chính để có thể triển khai phương pháp Case study vào dạy học; xác định được các bước tổ chức dạy học Giáo duc học theo phương pháp này. Vì vậy, các nguyên tắc và qui trình xây dựng hệ thống Case; các cách tổ chức dạy học Giáo dục học theo phương pháp Case study; đánh giá kết quả học tập khi vận dụng phương pháp Case study trong dạy học Giáo dục học; các bước xây dựng kế hoạch bài giảng và các  yêu cầu cần đạt được khi vận dụng phương pháp Case study trong dạy học Giáo dục học được luận án nghiên cứu, phân tích vàlàm rõ.

 

- Giảng viên giảng dạy Giáo dục học nhận thức chưa đúng về phương pháp Case study trong dạy học; sự vận dụng phương pháp này chưa phổ biến và hiệu quả vận dụng không cao. Vì vậy, hệ thống Case của phần Lí luận dạy học và kế hoạch bài giảng mẫu được xây dựng nhằm  giúp các giảng viên có thể tham khảo, áp dụng một cách thuận lợi và đạt hiệu quả khi vận dụng phương pháp Case study vào dạy học Giáo dục học.

 

Ngày 18  tháng 7 năm 2011

Người hướng dẫn khoa học

Nghiên cứu sinh

 

 

GS.TS Nguyễn Lộc

 

 

PGS.TS Nguyễn Dục Quang

 

 

Trịnh Thuý Giang

 

 


   

SUMARY OF NEW CONCULUSIONS OF DOCTORAL DISERTATION

Dissertation title: USING CASE STUDY METHOD IN TEACHING PEDAGOGY AT   UNIVERSITY OF EDUCATION.

 

Major: Theory and Educational History  

Code: 62 14 01 01

Dissertation  author: Trinh Thuy Giang

Supervisors: Prof.Dr. Nguyen Loc; Ass.Prof.Dr. Nguyen Duc Quang

Training institutions: The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

New conclusions of the disertation: 

 

- Theoretical issues on Case study in teaching in Universities are systemaized: The essence of Case study in teaching, types of Cases in teaching, requirements for having good cases in teaching, forms of teaching with Cases, testing, evaluating study result when using Case study. Besides, basic concepts are analysed clearly: Case; Case in teaching Pedagogy; Case study; Case study in scientific research and Case study in teaching. 

 

- The basic issues which are researched for using Case study in teaching Pedagogy are: Requirements for obtaining when using Case study; principles and establishment process of Cases system ; Teaching methods when using Case study; Methods of organizing and guiding to design lesson for teaching Pedadogy using Case study.

 

- The lecturers who teach Pedagogy does not understand exactly about Case study in teaching; application of this method is not pupular and the efficiency is not high. 

 

- Planning of sample lesson is built in order to assist the leturers to refer, apply favourably and obtain efficiency when using Case study. 

 

- Cases system of the Teaching Theory Part is built in order to teach this part following Case study. 

 

Dated 20 March 2011 

Supervisors

Dissertation  author

 

 

Prof.Dr. Nguyen Loc

 

 

Ass.Prof.Dr. Nguyen Duc Quang

 

 

Trinh Thuy Giang

 

Tin khác