Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học Chủ đề Con người và Sức khỏe trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học”.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học Chủ đề Con người và Sức khỏe trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tường Vi

- Tên đề tài: Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học Chủ đề Con người và Sức khỏe trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học.
- Mã số: 62.14.10.07, chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh
- Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI
- Người hướng dẫn: TS. VŨ ĐỨC LƯU và TS. BÙI PHƯƠNG NGA
- Cơ sở đào tạo: VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 1. Phần mềm dạy học chủ đề Con người và Sức khỏe trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học được xây dựng theo 6 nguyên tắc cơ bản (quán triệt mục đích dạy học theo chương trình hiện hành; đảm bảo chính xác nội dung dạy học; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi; phát huy tốt các giác quan của người học; hiệu quả trong việc tạo vật đại diện, vật thay thế cho đối tượng nhận thức; thuận tiện khi tương tác giữa người và máy)
2. Phần mềm dạy học được sử dụng trong 5 giai đoạn học tập (định hướng hoạt động, tự học, học với bạn, học với giáo viên, vận dụng trong thực tế). Ngoài kiến thức theo chương trình, phần mềm chú ý đến kĩ năng sống trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ( việc nên làm và không nên làm để bảo vệ cơ thể).
3. Phần mềm dạy học được tích hợp đa phương tiện (văn bản, hình tĩnh, hình động, âm thanh) thể hiện qua hệ thống hình ảnh, câu hỏi khai thác hình ảnh, câu hỏi trắc nghiệm, câu chuyện, bài hát, trò chơi đã tạo môi trường tương tác giữa học sinh và các thành tố liên quan (giáo viên, bạn học và đối tượng học tập) làm cho việc tiếp cận kiến thức trở nên dễ dàng và thú vị đối với học sinh (kết quả phỏng vấn: 100% học sinh thích học với máy vi tính).
4. Phần mềm dạy học được chuyển tải qua đĩa CD và qua trang Web (http://www.tunhienxahoi.com) đã tạo điều kiện cho học sinh tiểu học tiếp cận với máy vi tính, với mạng thông tin rộng lớn bên ngoài lớp học, qua đó các em có thêm một “kênh” quan trọng để khám phá và lĩnh hội kiến thức.
5. Đề nghị đưa các nguyên tắc xây dựng, biện pháp sử dụng phần mềm dạy học và hệ thống tư liệu (bao gồm câu hỏi khai thác tranh, câu hỏi trắc nghiệm, chuyện kể, bài hát, trò chơi thiết kế trên phần mềm Violet...) vào học phần Phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở các trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm, vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học.
6. Phạm vi nghiên cứu của luận án chỉ dừng lại ở chủ đề Con người và Sức khoẻ trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2 và 3, đề nghị tiếp tục nghiên cứu chủ đề này trong môn Khoa học lớp 4, 5 và ở các chủ đề khác thuộc nội dung kiến thức của chương trình môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học.
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm  2010

Cán bộ hướng dẫn
 
 
TS.Vũ Đức Lưu
Nghiên cứu sinh
 
 
Nguyễn Thị Tường Vi

 RESUME
NEW FINDINGS OF THE DOCTORATE THESIS
 
-Thesis title: Building and Using the Teaching Software Entitled Men and Health in the Subjects of Natural and Social Sciences at the Elementary Education Level.
-Code: 62.14.10.07                   
-Major: Biology Teaching Rationale and Methodology
-Post graduate student: NGUYEN THI TUONG VI
-Supervisors: Doctor VU DUC LUU and Doctor BUI PHUONG NGA
-Training facility: VIETNAM INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCE
 
NEW FINDINGS OF THE THESIS
1. The teaching software entitled Men and Health in the Subjects of Social and Natural Science at the Elementary Education Level is built on the six basic principles: understanding the education aim pursuant to the current programme; insurance of the accuracy of the teaching contents; compatibility with the age psychology; development of the learners’ senses; efficacy in creating representative objects, substitute objects for knowledge objectives; convenience in the interaction between men and machine.
2. The teaching software is used in the five stages of education (orientation of the action; self-teaching; learning with friends, learning with teachers and application in real situation}. In addition to the knowledge required by the programme, the software focused on living skills in teaching natural and social science subjects (what we should do and what we should not do to protect our body).
3. The teaching software has multi means (documents, static form, mobile form and sounds) represented by systems of image, image exploitation questions, test questions, stories, songs and games which make possible the interaction between learners and the associated elements such as teachers, friends and learning objectives so as to facilitate the access to knowledge and to interest the students. Interview findings: 100% of the students like to work with the computer.
4. The teaching software delivered by the CD and the website http://www.tunhienxahoi.com facilitates the students’ access to the computer with a large information network outside of the classroom thus giving students another important channel to discover and grasp the knowledge.
5. To propose the introduction of the building principles and measures to use the teaching software and the documentation system including questions for exploiting pictures, test questions, story telling, songs, games designed on the Violet software to the unit of Teaching Methodology on Natural and Social Science Subjects at the Colleges of Education, Post-High Schools of Education and the regular refresher courses for elementary school teachers.
6. The study range of this thesis is limited to the theme Men and Health in the Natural and Social Science Subjects of Grades 1,2 and 3. We propose to further study this theme in the science subjects of Grades 4 and 5 and other themes relating to the contents of the programmes of natural and science subjects at the elementary education level.
Hanoi, 25/11/2010
    Supervisor
 
Vu Duc Luu, Ph D
Post- graduate student
 
Nguyen Thi Tuong Vi
 
 

Tin khác