Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam”, của nghiên cứu sinh Trình Thanh Hà.

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1.      Tên đề tài:Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam

2.      Mã số: 62 14 05 01  -  Chuyên ngành:  Quản lý Giáo dục        

3.      Nghiên cứu sinh:  TRÌNH THANH HÀ

4.      Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Thành Nghị; TS Phạm Xuân Thanh

5.      Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

6.      Những kết luận mới của luận án:

- Bảo đảm chất lượng (BĐCL) là cấp độ quản lý chất lượng trung gian giữa kiểm soát chất lượng (KSCL) và quản lý chất lượng tổng thể (QLCLTT).

- BĐCL hướng trọng tâm vào phòng ngừa chất lượng thấp ngay trướctrong quá trình đào tạo bằng việc trường đại học xây dựng, thực hiệnĐTĐHTX, đánh giá và cải tiến thường xuyên các chuẩn mực và quy trình chất lượng trong khi cơ quan quản lý bên trên hay bên ngoài chỉ đóng vai trò phối hợp hỗ trợ, giám sát và tổ chức kiểm định chất lượng trường đại học có ĐTĐHTX/ chương trình ĐTĐHTX.

- Các điều kiện thực hiện BĐCL là trường đại học phải có đủ quyền tự chủ (QTC) và trách nhiệm xã hội (TNXH). Trong trường hợp cụ thể, có thể chấp nhận một số chuẩn mực chất lượng từ bên ngoài, nhưng phải thích nghi với hoàn cảnh thực tế của trường đại học.

- Hệ thống ĐTĐHTX khu vực và thế giới phát triển trong nền kinh tế thị trường đã chuyển đổi lên cấp độ BĐCL. Trên cơ sở nâng cao QTC và TNXH, các trường đại học có ĐTĐHTX (trường đại học truyền thống cung cấp ĐTĐHTX, trường đại học mở và trường đại học ảo) đã xây dựng, thực hiện, đánh giá và cải tiến thường xuyên  các chuẩn mực và quy trình chất lượng.

- Hệ thống ĐTĐHTX ở Việt Nam cũng phát triển trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn đang được quản lý chủ yếu ở cấp độ KSCL; các chuẩn mực và quy trình chất lượng được xây dựng (ban hành) bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó được đưa xuống trường đại học có ĐTĐHTX thực hiện, và Bộ Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò thanh tra, kiểm tra.

- Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đất nước hiện nay, hệ thống ĐTĐHTX Việt Nam phải chuyển đổi lên cấp độ BĐCL bằng việc đưa vào thực thi các giải pháp: Đổi mới quản lý theo hướng nâng cao QTC và TNXH của trường đại học có ĐTĐHTX; Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng ĐTĐHTX; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ triển khai hệ thống bảo đảm chất lượng ĐTĐHTX.

Ngày 28 tháng 08 năm 2010

 

 

 

INFORMATION SUMMARY ON NEW RESULTS

OF DISSERTATION

1.      Dissertation title: Theoretical and Practical Foundation of Quality Assurance in Distance Higher Education in Vietnam”

2.      Code: 62 14 05 01     Speciality: Educational Management

3.      PhD researcher’s name:  TRINH THANH HA

4.      Supervisor’s names: Ass/Prof. Dr Pham Thanh Nghi; Dr Pham Xuan Thanh

5.      Institution’s name: The Vietnam Institute of Educational Science

6.      Main results:

- Quality assurance (QA) is an intermediate level between quality control and total quality management, focuses on preventing defective products or services made before and during the training process – typically under the credo “do it right the first time”. Universities with distance delivery mode design, undertake, assess, improve continuously a set of quality standards and procedures to ensure that the product or service meets predetermined performance requirements while superior or external management bodies play a role of assisting, inspecting and organizing quality accreditation.

- The essence of quality assurance level is transferring responsibility of keeping training quality from external inspectors to lecturers and staffs in universities with distance delivery mode. The condition for undertaking quality assurance is that universities with distance delivery mode have to have enough autonomy and accountability. In some circumstances, some external quality standards can be accepted, but they should be changed to fit with the university with distance delivery mode’s context.

- Distance higher education throughout the world developing in a great scale in the condition of market economy is managed at the level of quality assurance. Universities with distance delivery mode include: Traditional universities with distance delivery mode, open universities and virtual universities which develop, undertake, assess and continuously improve quality standards and procedures in the condition of autonomy and accountability fully provided.

- Universities with distance delivery mode in Vietnam are also developing in the condition of market economy with socialist orientation is still mainly managed at the level of quality control. The autonomy and accountability for universities with distance delivery mode is still limited. The set of quality standards and quality procedures are designed by Ministry of Education and Training, then undertaken by universities with distance delivery mode, and Ministry of Education and Training also plays the role of inspecting.

- Although researching quality assurance solutions in distance higher education is not a major duty of dissertation, we (on the base of practical theoretical analysic) still sample” to suggest 03 solution groups to transfer the universities with distance delivery mode from quality control level to quality assurance level. These include: Renovating the system of management to increase the autonomy and accountability of universities with distance delivery mode; Building a quality assurance system in a universities with distance delivery mode; Providing services assisting universities in undertaking the quality assurance system.

- A survey on the solution groups are seriously undertaken with scientists, lecturers and staffs representative from universities with distance delivery mode, institutes on distance higher education in Vietnam with using questionnaires and deep interviews. As a result, urgency and feasibility of solutions suggested have been highly evaluated.

 

                                                                                  Hanoi, February 28, 2010

Tin khác