Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam” của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Ca

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SỸ
1. Tên đề tài: “Quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam”
2. Mã số: 62 14 05 01;                                     3. Chuyên ngành: Quản lí giáo dục
4. Nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐỨC CA;    5. Giới tính: Nam
6. Ngày sinh: 03/12/1965;                                7. Nơi sinh: Bắc Ninh
8. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1049/SĐH ngày 28 /02/ 2007
9. Người hướng dẫn: GS.TSKH VŨ NGỌC HẢI
10. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
11. Những kết luận mới của luận án:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý chất lượng và xây dựng cơ sở lý luận về quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 cho các trường Đại học Hàng hải Việt Nam.   
- Điều tra-khảo sát và đã đưa ra được những đánh giá tương đối toàn diện về thực trạng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 ở trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
- Đề tài đã xây dựng quy trình quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 bao gồm 5 bước chính: 1)Xây dựng hệ thống chất lượng dưới dạng văn bản hoá; 2)Giới thiệu hệ thống chất lượng và đào tạo đội ngũ; 3)Vận hành hệ thống chất lượng; 4)Đánh giá hệ thống chất lượng; và 5)Giám sát hệ thống chất lượng. Trong đó, hệ thống chất lượng được thiết kế theo ISO 9001:2000 gồm 20 điều khoản chung với 100 điều khoản cụ thể dùng để đánh giá quản lý chất lượng (hay quản lý hướng vào chất lượng).
- Đã đề xuất được chín giải pháp triển khai quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 ở trường Đại học Hàng hải phù hợp với thực tiễn Việt Nam, xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá trong đào tạo và cung ứng nhân lực ngành Hàng hải.
- Đã tiến hành thực nghiệm cho một số giải pháp nhằm chứng tỏ về tính khả thi của các giải pháp đề xuất. Kết quả thực nghiệm cho hai giải pháp: "Thành lập Tổ chức chuyên trách về triển khai mô hình và lựa chọn tư vấn"; và "Phân tích nhu cầu và thiết kế sản phẩm đào tạo", thông qua phiếu thăm dò ý kiến đều được đánh giá về tính khả thi là trên 90%. Chứng tỏ rằng, việc áp dụng các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 ở Đại học Hàng hải Việt Nam là có khả năng thành công cao.
- Hướng phát triển tiếp của đề tài là, nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 cho bậc thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành Hàng hải.
T/M TẬP THỂ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN                           NGHIÊN CỨU SINH
 
 
GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải                                                Nguyễn Đức Ca

 
SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF
DOCTOR OF SCIENCE'S THESIS
1. Title of Topic: "Training quality management according to ISO 9001:2000 in Viet Nam Maritime University"
2. Code: 62 14 05 01;                                           3. Major: Education Management
4. Full name of postgraduate: NGUYEN DUC CA;     5. Sex: Male
6. Date of birth: 03 December, 1965;                              7. Place of birth: Bac Ninh
8. Decision to recognize postgraduate No.: 1049/SDH dated on 28 February, 2007
9. Scientific guide : Professor-DSc VU NGOC HAI
10. Name of training unit: Viet Nam Science Education Institute
11. New conclusions of the thesis:
- Systematize basis of argument of quality management and build up basis of argument of training quality management according to ISO 9001:2000 for Maritime University in particular and other universities in Viet Nam in general.
- Investigate- survey and bring out the fairly comprehensive evaluation about the state of training and managing training quality in Viet nam Maritime University.
- The topic built up a process of of managing training quality according to ISO 9001:2000, including 5 main steps: 1) Build up a quality system in writing; 2) Introduce quality system and train staff; 3)Run quality system, 4) Evaluate quality system; and 5) Supervise quality system. In which, quality system is designed according to ISO 9001:2000, including 20 common terms and 100 detailed terms used to evaluate quality management (or management towards quality).
- Proposed 9 solutions to deploy training quality management according to ISO 9001:2000 of Maritime University, being suitable to reality in Viet Nam, regional and globalization trend in training and supplying manpower for Maritime service.
- The topic carry out experiment for some solutions to prove the practicability of proposed solutions. Result of experiment for 2 solutions: "Found responsible organization to deploy model and choose consultant" and " Analyze demand and design training product", through questionnaire, is appreciated with practicability above 90 %. Through that prove that the application of solutions to training quality management according to ISO 9001:2000 of Viet nam Maritime University is able to be successful.
- The next developing trend of the topic is to study to propose solutions of training quality management according to ISO 9001:2000 for maritime specialised MSc and DSc.
            
           
On the behalf of Guides                                                    Postgraduate
 
 
 
Professor-DSc. VU NGOC HAI                                        NGUYEN DUC CA

Tin khác